پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمدحسین بیاتی چالشتری [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، طراحی بهینه ورق همسانگرد محدود حاوی گشودگی های مختلف منتظم تحت بارگذاری درون صفحه ای (بار کششی تک‌محوری، دومحوری و برشی خالص) مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از الگوریتم جدید بهینه سازی گرگ خاکستری استفاده شده است. الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری با الهام گیری از زندگی گرگ های خاکستری بر اساس سلسله مراتب رهبری و مکانیزم شکار این دسته از گرگ ها به دست می آید. انعطاف پذیری، سادگی، زمان حلّ مناسب و اجتناب از قرار گرفتن در نقطه بهینه محلّی از ویژگی های مهّم این الگوریتم می باشد. تابع هدف، دستیابی به کمترین مقدار ضریب تمرکز تنش در اطراف گشودگی های مختلف منتظم است. روش به کار گرفته‌شده برای محاسبه تمرکز تنش برپایه ی حلّ تحلیلیِ متغیّر مختلطِ موشخیلشویلی و نگاشت همنوا با فرض تنش صفحه ای می باشد. ورق، محدود، همسانگرد و الاستیک خطّی درنظر گرفته‌شده است. روش حل به گونه ای است که با استفاده از تابع نگاشت همنوا ناحیه ی محدود خارج گشودگی ها در صفحه ی z به ناحیه محدود خارج گشودگی دایروی به شعاع واحد در صفحه ی ζ نگاشت می شود. برای محاسبه ی تابع تنش مربوط به ورق محدود حاوی گشودگی چندضلعی منتظم، از جمع تابع تنش یک ورق نامحدود حاوی همان گشودگی و تابع تنش یک ورق محدود بدون گشودگی استفاده‌شده است. ضرایب مجهول در تابع تنش، با استفاده از روش حدّاقل مربّعات مرزی و اعمال شرایط مرزی مناسب به دست می آیند. تأثیر پارامترهایی از قبیل انحنای گوشه های گشودگی، زاویه ی چرخش گشودگی، نسبت اضلاع ورق، نسبت اندازه ی گشودگی به ورق و نوع بارگذاری به‌عنوان پارامترهای مؤثر بر توزیع تنش بررسی‌شده است. از روش اجزای محدود، برای بررسی درستی جواب ها استفاده شده است. نتایج عددی، تطابق خوبی با نتایج حاصل از حلّ تحلیلی حاضر دارد. نتایج نشان می دهند با انتخاب مناسب پارامترهای بهینه می توان مقدار تنش اطراف گشودگی-های مختلف منتظم را به میزان قابل توجّهی کاهش داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ورق همسانگرد محدود #گشودگی منتظم #الگوریتم گرگ خاکستری #روش متغیّر مختلط #حلّ تحلیلی #ضریب تمرکز تنش
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)