پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
علی عباس نیا [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]، عباس روحانی[استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام این پایان نامه، ارائه مدلی جدید بر پایه ی روش رگرسیونی جهت تخمین ضریب تمرکز تنش صفحات ارتوتروپیک دارای گشودگی های مختلف بر حسب خواص مکانیکی مادّه، شعاع انحنای گوشه ی گشودگی و زاویه ی چرخش گشودگی می باشد. ورق نامحدود، تحت بار کششی تک‌محوری و گشودگی در مرکز صفحه قرار گرفته است. رابطه ی صریح که توانایی تخمین ضریب تمرکز تنش در صفحات دارای گشودگی های مختلف را دارا باشد؛ علاوه بر سهولت در استفاده و کنار گذاشتن فرآیند سخت و پیچیده ی حلّ تحلیلی، می تواند با استفاده از روش مدول مؤثر و یا اصل برهمنهی بولتزمن، تنش صفحات ویسکوالاستیک دارای گشودگی را نیز محاسبه کند. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مقادیر مختلف خواص مکانیکی صفحات کامپوزیتی، ضریب تمرکز تنش به کمک حلّی تحلیلی برپایه روش متغیر مختلط محاسبه می شود. سپس با استفاده از رگرسیون خطّی چندگانه (MLR)، برای گشودگی های مختلف رابطه ای ریاضی صریحی برای تخمین ضریب تمرکز تنش برحسب خواص مکانیکی ارائه می شود. نتایج نشان داده است که مدل رگرسیونی قادر به پیش بینی تنش محیطی با حداکثر خطای یک درصد برای گشودگی های دایره ای، بیضوی، مثلثی و شبه مربّعی می باشد. تأثیر پارامترهایی از قبیل شعاع انحنای گوشه ی گشودگی و زاویه ی چرخش گشودگی نیز به ‌عنوان پارامترهای مؤثر بر توزیع تنش بررسی ‌شده است. با انتخاب صحیح این پارامترها می-توان از میزان تنش ایجاد شده حول گشودگی کاست و طرحی بهینه را ایجاد نمود. ارزیابی مدل ها با روش k-fold cross validation و نیز مقایسه با نتایج بدست ‌آمده از سایر مطالعات نشان می دهد که، مدل ارائه شده با دقّت بسیار خوبی قابل اطمینان است. استفاده از مدل های رگرسیونی ارائه شده در این پایان نامه بسیار ساده و کاربردی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ضریب تمرکز تنش؛ مواد مرکب؛ رگرسیون خطّی چندگانه؛ روش متغیر مختلط؛ ورق
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)