پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
حصان السادات آشوری سوادکوهی [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه با بسط روش متغیّر مختلط لخنتیسکی، تحلیل تنش چندلایه های نامتقارن دارای گشودگی غیر دایروی مطالعه شده است. لخنتیسکی از روش متغیّر مختلط، توزیع تنش اطراف گشودگی دایروی و بیضی شکل را در صفحات ناهمسانگرد به دست آورد. با بسط این روش برای چندلایه های کامپوزیتی نامتقارن و استفاده از تابع نگاشت همنوا، توزیع تنش اطراف گشودگی های غیر دایروی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق تأثیر پارامترهای مختلف نظیر نحوه‌ی چیدمان لایه‌ها، زاویه ی چرخش و انحنای گوشه ی گشودگی بر توزیع منتجه های تنش و گشتاور بررسی می‌شود. چندلایه تحت بارگذاری کششی تک محوره‌ در جهت x قرار دارد. کامپوزیت استفاده شده دارای زمینه‌ی پلیمری است و با الیافی از جنس کربن تقویت شده است. برای بررسی درستی نتایج حاصل از حلّ تحلیلی حاضر، از حلّ عددیِ اجزای محدود به کمک نرم‌افزار آباکوس استفاده شده است. نتایج حاصل از حلّ عددی تطابق خوبی با حلّ تحلیلی دارد. با توجّه به نتایج به‌دست‌آمده مشاهده می شود که برخلاف انتظار همواره گشودگی دایروی بهترین هندسه برای کاهش تمرکز تنش نیست و در مواردی با انتخاب انحنا و زاویه‌ی چرخش مناسب برای گشودگی می توان تمرکز تنش کمتری در مقایسه با گشودگی دایروی داشت. همچنین با انتخاب چیدمان و زاویه‌ی الیاف مناسب برای لایه ها می توان منتجه های تنش و گشتاور ایجاد شده در اطراف گشودگی را به میزان قابل توجّهی کاهش داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#منتجه ی تنش و گشتاور #حلّ تحلیلی #چندلایه ی نامتقارن #گشودگی غیر دایروی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)