پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
زهره خدابخشی [پدیدآور اصلی]، سید مهدی حسینی[استاد راهنما]، رضا نادری[استاد راهنما]
چکیده: ریزشمع ها شمع‌هایی با قطر کوچک‌اند که به‌منظور محافظت از فونداسیون و همچنین بهسازی خاک به‌کاربرده می‌شوند و با کمترین تخریب در همه نوع خاک و شرایط زمین و حتی در مناطق با دسترسی محدود نیز قابلیت اجرا دارند. مطالعات گذشته نشان می دهند که شمع‌های فولادی با قطر کوچک مقاومت خوبی را در برابر بار زلزله در مقایسه با شمع‌های بتنی مسلح شده و با قطر بزرگ دارند. ریزشمع ها را می‌توان به‌صورت مایل و تحت یک زاویه مشخص نسب به خط افق با استفاده از همان تجهیزات مورداستفاده در پروژه‌های تزریق و مهار اجرا نمود. این‌گونه ریز شمع‌ها که ریز شمع‌های مایل نامیده می-شوند قابلیت تحمل بارهای قائم و جانبی را دارند. در این مطالعه پاسخ گروه ریزشمع قائم و مایل در خاک با رفتار الاستوپلاستیک تحت بار دینامیکی مورد بررسی قرارگرفته است. سیستم خاک و ریزشمع و روسازه به‌صورت سه بعدی با نرم افزار Abaqus 6.14-2 و تحت رکورد زلزله واقعی مدل‌سازی شده و مورد تحلیل دینامیکی قرارگرفته است. رفتار الاستوپلاستیک خاک با استفاده از معیار موهرکلمب تعریف و میرایی مصالح خاک از نوع میرایی رایلی در نظر گرفته شده است. در تحلیل دینامیکی، مدل‌سازی مرزهای جانبی خاک با تعریف میدان آزاد و اختصاص میراگرهای ویسکوز در جهت عمودی و مماسی انجام شده است. سازه فوقانی نیز به صورت سیستم یک درجه آزادی متشکل از یک ستون و جرم متمرکز می باشد. تأثیر چیدمان گروه ریزشمع مایل بر نیروهای داخلی و جابجایی ریزشمع ها مورد بررسی قرارگرفته است. به‌منظور بررسی چیدمان درگروه ریزشمع مایل، در حالت اول ریزشمع ها در یک راستا و در حالت دوم ریزشمع ها در دو راستا متمایل شده و پاسخ گروه ریزشمع ها تحت بار زلزله و همچنین نشست و تنش به وجود آمده در خاک تحت بار استاتیکی و دینامیکی به‌دست‌آمده و نتایج این دو گروه باهم و هم چنین با گروه ریزشمع های قائم مقایسه شده است. نتایج نشان داد که تحت بار زلزله در دو جهت، نیروی برشی و ممان خمشی در گروه ریزشمع‌هایی که در دو راستا متمایل شده‌اند نسبت به گروه ریز شمع‌های مایل شده در یک راستا و گروه ریزشمع قائم به‌طور قابل‌ملاحظه ای کاهش‌یافته، بنابراین گروه ریزشمع مایل شده در دو راستا عملکرد بهتری در مقابل بار زلزله نسبت به سایر گروه های ریزشمع دارد. نتایج نشان داد، تحت بار استاتیکی و دینامیکی ظرفیت باربری خاک با گروه ریزشمع مایل شده در دو راستا نسبت به گروه های ریزشمع دیگر افزایش قابل‌ملاحظه و نشست در خاک کاهش‌یافته است. همچنین مطالعه پارامتریک بر روی گروه ریزشمع‌های قائم و مایل تحت بار زلزله انجام شده است. تأثیر پارامترهایی نظیر زاویه تمایل ریزشمع ها و جرم روسازه و شتاب زلزله مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان داد با افزایش زاویه انحراف، ماکزیمم نیروی برشی و لنگر خمشی و جابجایی افقی به وجود آمده در محل اتصال ریزشمع با کلاهک به‌شدت کاهش و ظرفیت باربری در خاک افزایش‌یافته است؛ ولی به‌منظور بهبود عملکرد گروه ریزشمع تحت بار زلزله افزایش زاویه انحراف ریزشمع ها تا زاویه 20 الی 25 توصیه می‌شود چراکه مشاهده‌ شده است که در زوایای بزرگ تر از این مقدار، جابجایی قائم در محل اتصال ریزشمع با کلاهک و همچنین نشست به وجود آمده در خاک افزایش می‌یابد. با توجه به نتایج مطالعه پارامتریک مشاهده می شود که با افزایش شتاب زلزله ماکزیمم نیروی محوری و نیروی برشی، لنگر خمشی و ماکزیمم جابجایی افقی و قائم به وجود آمده در محل اتصال ریزشمع با کلاهک در گروه ریزشمع قائم و مایل افزایش‌یافته و میزان افزایش نیروها و لنگر خمشی در گروه ریزشمع قائم بیشتر از گروه ریزشمع مایل به‌دست‌آمده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گروه ریزشمع #ریزشمع مایل #الاستوپلاستیک #تحلیل دینامیکی #اجزاء محدود #آباکوس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)