پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
افسانه عثمانی [پدیدآور اصلی]، [استاد راهنما]، عبدالله آل‌هوز[استاد راهنما]
چکیده: فرض کنیم A یک الفبای متناهی باشد. در این پایان‌نامه قصد داریم تعداد نقاط ثابت توابع f: A^n →A^n که روی گراف جهت‌دار علامت‌دارD تعریف می‌شوند را بررسی نماییم. با استفاده از تکنیک‌های کدگذاری شبکه، کران‌هایی پایین برای تعداد نقاط ثابت که فقط وابسته به D می‌باشند را به‌ دست می‌آوریم. همچنین روابطی بین نقاط ثابت شبکه f و مسائلی مطرح در نظریه کدگذاری پیدا می‌کنیم. کدهایی برای کانال نامتقارن طراحی کرده و با استفاده از روابط به دست آمده، کران‌هایی بالا و پایین روی تعداد نقاط ثابت به دست می‌آوریم که نتایج قبلی موجود در این زمینه را بهبود می‌بخشد. با فرض اینکه گراف زمینه یک گراف جهت‌دار و علامت‌دار باشد و الفبای زمینه، الفبای دلخواهی باشد، روابطی جالبی که برای تعداد نقاط ثابت توابع موجود است را بررسی کرده و در مورد آن‌ها بحث می‌کنیم. در پایان نشان می‌دهیم لزوماً افزایش دورهای مثبت مجزا در یک گراف جهت‌دار علامت‌دار منجر به افزایش تعداد نقاط ثابت توابع نمی‌ش
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شبکه‌های بولی #نقاط ثابت #گراف‌های جهت‌دار علامت‌دار #عدد حدسی #کدهای تصحیح‌کننده خطا
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)