پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فهیمه معینی [پدیدآور اصلی]، علی نجاتی کلاته[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به اینکه گسل ها و شکستگی ها محل انباشته شدن ذخایرمعدنی می باشد؛ آشکارسازی این شکستگی ها در اکتشاف و استخراج ذخایر معدنی حائز اهمیت می باشند. هم چنین با وجود احتمال راندگی پنهان گسل ها و در پی آن بروز حوادث ناگهانی و فاجعه بار در مناطق شهرنشین، شناسایی و تعیین محل دقیق گسل ها می-تواند مورد توجه قرار گیرد. بکارگیری روش های تشخیص لبه در داده های میدان پتانسیل برای زمین شناسان نیز، می تواند در تعیین مرز ساختارهای زمین شناسی، شکستگی ها و خطواره های مغناطیسی ابزاری مفید واقع شود. در این پژوهش سعی شده است دقت، عملکرد و وضوح تصویر خروجی چندین روش تشخیص لبه در داده های میدان پتانسیل با یکدیگر مقایسه شود، و در نهایت با بکارگیری روشی با وضوح و دقت بالاتر، بر داده ی مغناطیس هوایی محدوده ای واقع در استان آذربایجان شرقی امکان آشکارسازی گسل ها و خطواره های مدفون در زیر رسوبات فراهم آمده است؛ جهت دسترسی به این هدف، با اعمال این روش ها بر مدل مصنوعی و سپس بر روی داده ی مغناطیس هوایی منطقه ی مورد مطالعه نتیجه ی مورد نظر به دست آمده است. در این پایان-نامه ، به طور خاص، بر روی گسل تبریز مطالعه شده است. در این پژوهش، نتایج آشکارسازی روش های شیب مشتق شده از گرادیان کلی افقی (THDR-TDR) ، شیب مشتق شده از گرادیان کلی افقی که توسط سیگنال تحلیلی نرمال شده است (THA)، زاویه شیب سیگنال تحلیلی (TAAS)، ضریب تانسورهای گرادیان (ME) و زاویه تتا بهبود یافته (ITM) مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها، این نتیجه بدست آمد که اعمال روش ITM بر مدل مصنوعی وضوح و دقت بالایی داشته و نتیجه ی قابل قبولی ارائه می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تشخیص لبه #گرادیان کلی افقی #زاویه شیب سیگنال تحلیلی #ضریب های تانسورهای گرادیان #زاویه تتا بهبود یافته #گسل تبریز

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)