پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
زینب دادجو [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]
چکیده: شناساسیی ساختارها و پدیده های زیر سطحی که منجر به تجمع منابع زیرزمینی مثل آب، نفت، مواد معدنی می شود، از مهمترین اقدامات در یک برنامه اکتشافی است. گرانی سنجی از شاخه های ژئوفیزیک اکتشافی است که برای آشکارسازی منابع زیرزمینی در سطح وسیعی به کار می رود. این روش به دلیل کم هزینه بودن و نیز تفسیر راحت تر نسبت به سایر روش ها، در مراحل اولیه اکتشاف منابع هیدروکربوری و اکتشاف مواد معدنی کاربرد فراوران دارد. پردازش و تفسیر داده های گرانی به صورت کیفی و کمی انجام می شود که نتیجه آن شناسایی و آشکارسازی گسترش افقی و عمقی آنومالی ها و نیز عمق قرارگیری آنها خواهد شد. بنابراین تخمین عمق و مرز توده های آنومالی از اصلی ترین اهداف داده های میدان پتانسیل است. برای نیل به این هدف در این تحقیق از روش های تبدیل موجک پیوسته دو بعدی جهت دار و روش مشتق افقی بهبود یافته استفاده شده است. روش تبدیل موجک دو بعدی برای برآورد مرز منابع زیرسطحی به دلیل استفاده از ضرایب تبدیل موجک در مقیاس های مختلف توانمندی آشکارسازی اجسام را دارد. همچنین روش مشتق افقی بهبود یافته به دلیل استفاده از مشتق افقی مشتق قائم در مرتبه های مختلف سبب آشکارسازی لبه های مدل های مصنوعی و نیز داده های واقعی استفاده شده است. نتایج مناسبی از خروجی این دو روش در برآورد مرز منابع زیرسطحی بدست آمده است. برای انجام این کار در محیط نرم افزار متلب کدهای مرتبط نوشته شده و نتایج داده ها با ساختارهای زمین-شناسی تطبیق داده شده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مشتق افقی بهبود یافته #تبدیل موجک پیوسته جهتی دو بعدی #بی هنجاری های گرانی #تخمین مرزها

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)