پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مریم قره شیرازی [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]
چکیده: استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی و بررسی خصوصیات فیزیکی سنگ‌های زیرسطحی راه حل مناسبی برای اکتشاف ذخایر مدفون در زیر زمین می‌باشند. کاوش‌های گرانی‌سنجی و مغناطیسی به دلیل سادگی و کم هزینه بودن از جمله روش‌های پرکاربرد ژئوفیزیکی هستند که برای اکتشافات مقدماتی به کار می روند. برای تفسیر خودکار داده‌های برداشت شده با این دو روش تاکنون روش‌های متعددی ارائه شده است. یکی از اهداف در روش‌های میدان پتانسیل شناسایی ساختارهای زیرسطحی به لحاظ گسترش افقی، قائم و حدود آن‌ها (لبه‌های بی‌هنجاری) است و بارزسازی لبه‌ها در داده‌های میدان پتانسیل می‌تواند در مدل‌سازی داده‌ها و تغییر مناسب نتایج کمک نماید. در این تحقیق با استفاده از فیلترهای دامنه و فاز محلی سیگنال مونوژنیک در مقیاس فضا به شناسایی مرز چشمه‌های بی‌هنجار پرداخته شده است و نتایج به‌دست آمده، با فیلترهای دیگر مانند سیگنال تحلیلی و زاویه تمایل مقایسه می‌گردد. برای این منظور ابتدا کدها و توابع مورد نیاز با استفاده از نرم افزار متلب تهیه و سپس این فیلترها بر روی مدل‌های مصنوعی اعمال شده‌اند تا قابلیت هر کدام از این فیلترها در شناسایی مرز چشمه‌های بی‌هنجار مشخص گردد. با اعمال این فیلترها بر روی داده‌های گرانی و مغناطیس حاصل از مدل‌های مصنوعی مشاهده می‌شود که فیلتر دامنه و فاز محلی سیگنال مونوژنیک در مقیاس فضا توانایی بیشتری در آشکارسازی مرزهای توده‌های بی‌هنجاری دارد و نسبت به فیلتر زاویه تمایل و سیگنال تحلیلی ساده مفیدتر عمل می‌کند. در انتها این فیلترها بر روی داده‌های واقعی حوضه نفتی قم، معدن مس مسیو سولفاید موبرون و کانسار آهن اٌجت آباد اعمال شده است و نتیجه‌ی آن با نتایج روش‌های سیگنال تحلیلی و زاویه تمایل مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تشخیص لبه #سیگنال مونوژنیک #دامنه سیگنال تحلیلی #فیلتر زاویه تمایل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)