پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
محمود گودرزی [پدیدآور اصلی]، سیدمحمدرضا رفیعی[استاد راهنما]، علی دستفان[استاد راهنما]
چکیده: هدف این پروژه طراحی یک کنترل کنندة PID مقاوم برای مبدل DC/DC از نوع افزایشی می باشد که بصورت همزمان توسط یک الگوریتم هوشمند تنظیم می شود. کنترل مقاوم یک مبدل Boost به علت اینکه مبدل به صورت غیر خطی، ساختارمتغیر، نامینیمم فاز و ذاتاً دارای رفتار آشوبی می باشد، برای کنترل کنندة PID مشکل است. بویژه اگر در طراحی این کنترل کنندة PID از مدل خطی مبدل استفاده کنیم ممکن است در هنگام به کار بردن آن در کنترل مدل واقعی مبدل(سیستم فیزیکی) باعث ناپایداری عملکرد مبدل شود، بطور مثال در جاییکه رفتار سیگنال بزرگ مبدل مورد بررسی قرار می گیرد. به همین دلیل این کنترل کنندة PID را باید به صورت همزمان تنظیم نمود. الگوریتم ژنتیک در پیدا کردن نقاط بهینه در یک حوزة وسیع بسیار موفق و مؤثر است و انتخاب ایده آلی برای تنظیم همزمان کنترل کنندة PIDمی باشد. با استفاده از شبکه عصبی یک کنترل کنندة تطبیقی 8برای مبدل طراحی می کنیم تا در هر بار تغییر نقطه کار (تغییر ورودی) نیاز به طراحی مجدد کنترل کنندة PID نباشد. همچنین با استفاده از الگوریتم ژنتیک رفتار آشوبی این مبدل Boost را بهبود می بخشیم. نتایج موفقیت عملکرد الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی را در طراحی کنترل کنندة PID و برتری داشتن بر روشهای استاندارد مثل زیگلر- نیکولس در مواجهه با تغییرات وسیع در نقطة کار را نشان می دهند. آنها همچنین نشان دهندة مؤثرتر بودن کنترل کنندة PIDبا معیار عملکرد متوسط مجذور خطا MSEدر مقایسه با کنترل کنندة PID با دیگر معیار های عملکرد می باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)