پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حسن کریمی شمس آبادی [پدیدآور اصلی]، مرتضی رحیمیان[استاد راهنما]، محمد امین لطیفی [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، یک مدل مبتنی بر تعادل جهت ارزیابی استراتژی احتکار ظرفیت فیزیکی توسط تولید-کننده غالب و در حضور تعدادی تولید کننده بادی پیشنهاد می شود. بازار تحت مطالعه، بازار روز پیش و دارای تمرکز بالا می باشد به گونه ای که شامل یک تولید کننده ی غالب دارای ظرفیت تولید %50 از کل ظرفیت تولیدی قابل دیسپچ بازار و تعدادی تولید کننده کوچک که بصورت رقابتی و با تمامی ظرفیت خود در بازار شرکت می کنند، می باشد. بعلاوه تعدادی تولیدکننده بادی نیز در بازار شرکت می کنند. همبستگی زمانی- مکانی بین تولید مزارع بادی در مناطق جغرافیایی نزدیک بهم وجود دارد. بررسی تاثیر این همبستگی بر الگوی تولید بادی و در نتیجه بر خروجی های بازار برق یک موضوع مهم می باشد. از یک روش ترکیبی آریما-فازی جهت پیش بینی و تولید سناریو برای مدل سازی عدم قطعیت در تولید توان بادی استفاده می شود. مسئله پیشنهاد تولید کننده غالب به صورت یک مسئله بهینه سازی دو سطحی مدل می شود. در مسئله سطح بالا، تولید کننده غالب استراتژی بهینه احتکار ظرفیت فیزیکی مقید به قیود واحدهای تولیدی خود را تعیین می کند. در مسئله سطح پایین، بهره بردار مستقل سیستم بازار روزپیش را به صورت ساعتی تسویه می کند. مسئله بهینه سازی دو سطحی به مسئله برنامه ریزی ریاضی با قیود تعادل بازنویسی و سپس با استفاده از بعضی روش های خطی سازی، به یک مسئله برنامه ریزی خطی امیخته با اعداد صحیح تبدیل می شود. در انتها چگونگی تأثیر میزان و همبستگی تولید بادی بر قدرت بازار بکار گرفته شده توسط تولید کننده غالب تحلیل و چگونگی بهره مندی تولیدکننده غالب از تنوع تکنولوژی واحدهای تولیدی بررسی می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تولیدکننده غالب #قدرت بازار #تولید بادی #همبستگی زمانی- مکانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)