پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
امین عابدی [پدیدآور اصلی]، مرتضی رحیمیان[استاد راهنما]
چکیده: با افزایش نفوذ تولیدات تصادفی (مانند تولید بادی)، حفظ امنیت سیستم قدرت مسئله ای چالش برانگیز است. در عمل، بهره بردار بازار با برنامه ریزی و بکارگیری ظرفیت رزرو امنیت سیستم را حفظ می کند. با توجه به همبستگی معنادار تولید مزارع بادی نزدیک بهم، بررسی چگونگی اثرگذاری این همبستگی بر خروجی های بازارهای انرژی و رزرو ضروری است. برای این منظور در این پایان نامه با استفاده از اطلاعات واقعی سرعت و تولید بادی، سناریوهای همبسته توان بادی تولید می شوند. این سناریوها به عنوان ورودی مدل تسویه بازار انرژی و رزرو توأم در نظر گرفته می شوند. مسئله تسویه بازار انرژی و رزرو به صورت یک مدل تصادفی دو مرحله ای فرمول بندی می شود که در آن انرژی و رزرو به طور همزمان تسویه می شود. در این مدل، قیود فنی و اقتصادی واحدهای تولیدی، قیود بین زمانی واحدهای تولیدی و محدویت شبکه در نظر گرفته می شود. شبیه-سازی در دو حالت با و بدون در نظر گرفتن همبستگی بر روی سیستم های 6 باسه و 118 باسه اجرا می شود. با مقایسه نتایج به دست آمده از تسویه بازار، تأثیر همبستگی بر دیسپچ انرژی و رزرو، هزینه بازار روز قبل، متوسط هزینه بهره برداری زمان-حقیقی و هزینه کل بررسی می شود. نتایج نشان می دهند در نظر گرفتن همبستگی، رزرو مورد نیاز در سیستم را افزایش می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تولید بادی #همبستگی زمانی-مکانی #برنامه ریزی تصادفی #تسویه بازار انرژی و رزرو #امنیت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)