پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سپهر دیرین [پدیدآور اصلی]، مرتضی رحیمیان[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، پیشنهاددهی استراتژیک برای مجموعه ای از سیستم های بادی-ذخیره ساز که به صورت یک نهاد در بازارهای پیش رو و تعادل شرکت می کنند، انجام می شود. عدم قطعیت های قیمت بازارها و تولید توان بادی با استفاده از سناریو مدل می شوند. مقدار معنی دار همبستگی مثبت بین تولید توان مزارع بادی براساس مطالعات میدانی تأیید می شود. بنابراین، همبستگی زمانی-مکانی تولید توان مزارع بادی با ترکیب مدل های چندمتغیره و آریما در نظر گرفته می شود. جهت مهار کردن عدم قطعیت ها، مسأله پیشنهاددهی استراتژیک به صورت مدل برنامه ریزی تصادفی مقید به ریسک ارائه می شود. عملکرد مدل پیشنهادی با استفاده از داده های واقعی شامل اطلاعات بادی و قیمت بازار اسپانیا تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که با در نظر گرفتن همبستگی مکانی، مقدار سود مورد انتظار و حساسیت آن نسبت به تغییرات ضریب ریسک-گریزی افزایش می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیشنهاددهی استراتژیک #سیستم های بادی-ذخیره ساز #همبستگی زمانی-مکانی #برنامه ریزی تصادفی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)