پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
رضا ارجمند [پدیدآور اصلی]، مرتضی رحیمیان[استاد راهنما]
چکیده: با افزایش سطح نفوذ توان بادی در بازارهای برق، چگونگی اثرگذاری همبستگی تولید توان مزارع بادی و همچنین همبستگی تولید توان بادی و بار الکتریکی بر خروجی های بازار برق مسئله ای در خور توجه است. در این پایان نامه، با استفاده از اطلاعات واقعی باد و بار، همبستگی این متغیرهای تصادفی ارزیابی می گردد. در یک چارچوب شبیه سازی، آثار این متغیرهای تصادفی همبسته بر خروجی های بازار برق به صورت آماری تحلیل می شود. همچنین قیود زمانی واحدهای تولید قابل دیسپچ در مدل تسویه بازار در نظر گرفته می شود. به این ترتیب، امکان بررسی چگونگی اثرگذاری این قیود و هزینه های مربوطه نیز میسر می شود. خروجی های بازار برای سطوح مختلف همبستگی زمانی-مکانی متغیرهای تصادفی ورودی، به صورت آماری محاسبه می شود. برای ارزیابی چگونگی تغییر آثار متغیرهای تصادفی همبسته ناشی از تنوع فناوری واحدهای تولید قابل دیسپچ، خروجی های بازار برای سطوح مختلف بار تحلیل می گردد. خروجی ها و نتایج قابل توجه در قالب یک مثال و مطالعه موردی ارائه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تولید بادی #همبستگی زمانی-مکانی #بار الکتریکی #قیود زمانی #بازار برق

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)