پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
مهدی اسدی [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، فرهاد طالبی [استاد مشاور]
چکیده: تحلیل انتقال حرارت سیال ویسکوالاستیک در کانالهای غیر مدور به دلیل غیر خطی بودن معادله متشکله سیال و هندسه کانال، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. این مساله منجر به بروز پدیده های خاصی در جریان مستقیم الخط می شود. به عبارت دیگر یک جریان ثانویه ضعیف در مقطع کانال تشکیل می شود که می تواند تاثیر زیادی در افزایش ضریب انتقال حرارت داشته باشد. در این پروژه ابتدا به این جریانهای ثانویه با استفاده از مدل رئولوژیکی مناسب که مدل غیر خطی تعمیم یافته CEF می باشد، دست می یابیم و میزان بزرگی این جریان ثانویه و وابستگی آن به مشخصه های سیال و جریان و هندسه کانال را مورد بررسی قرار می دهیم. در بخش بعد تاثیر این اثر بر ضریب انتقال حرارت در جابجایی اجباری مورد تحلیل قرار گرفته و پروفیلهای دما در هر سه صفحه را بدست می آوریم. تاثیر خواص رئولوژیکی نیز بر انتقال حرارت در حالت اجباری بررسی گردیده اند. در انتها به اثر جابجایی آزاد بر جریان ثانویه و انتقال حرارت پرداخته که این موضوع تا به حال در مطالعات قبلی مشاهده نگردیده است. پارامترهای موثر بر جابجایی آزاد نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتقال حرارت توام #سیال ویسکوالاستیک #کانال مستطیلی #جریانهای ثانویه #مدل رئولوژیکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)