پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
اسماعیل شاکری نژاد [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، محسن نظری[استاد مشاور]
چکیده: در مطالعه حاضر، انتقال حرارت جابجایی آزاد در محیط متخلخل به صورت عددی و با استفاده از روش حجم محدود مورد بررسی قرار گرفته است. در این شبیه سازی، فرض بر آن است که یک فرایند بیوشیمیایی غیر هم دما در محیط صورت گرفته که منجر به تولید گرما در محفظه می-گردد. این گرما تابعی از غلظت حل شده در محیط است. به منظور بیان نرخ رشد و مصرف غلظت ها از مدل مونود استفاده شده است. دیواره‌های عمودی محیط مورد نظر دما ثابت و دیواره-های پایینی و بالایی، عایق می ‌باشند. مساله در دو حالت متمایز مورد بررسی قرار می گیرد. در حالت اول به بررسی محیط متخلخل غیرهمگن در حالت تعادل حرارتی پرداخته شده و محیط متخلخل غیر همگن با تقسیم محیط به سه لایه با ضرایب تخلخل متفاوت مدل سازی می شود. در این حالت اثر تغیرات ضریب تخلخل بر روی انتقال حرارت، گرمای تولیدی، جریان سیال و انتفال جرم بررسی شده و نتایج با حالت ضریب تخلخل ثابت مقایسه می گردد. در حالت دوم محیط متخلخل همگن با فرض عدم تعادل حرارتی، با خصوصیات فیزیکی ثابت و گرمای تولیدی در فاز سیال، مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین خطوط جریان، دما و غلظت برای مقادیر مختلف اعداد بدون بعد رسم شده و دمای سیال و جامد در مرکز حفره و روی خط فرضی عمودی واقع در مرکز حفره محاسبه شده است. سیال درون محفظه تراکم‌ناپذیر و نیوتنی بوده، از مدل دارسی برای بیان معادله مومنتوم و از فرض بوزینسک برای بیان تغییرات دانسیته استفاده شده است. جریان سیال دوبعدی و غیرپایا می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انتقال حرارت جابجایی آزاد #گرمای تولیدی #روش حجم محدود #واکنش بیو-شیمیایی #انتقال جرم #مدل دارسی #مدل عدم تعادل حرارت.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)