پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
پوریا ولیخانی [پدیدآور اصلی]، فردین موسیوند[استاد راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد مشاور]
چکیده: کانه زایی مس در منطقه رمشک در جنوب شرق استان کرمان، در پهنه ساختاری مکران و در کمپلکس دگرگونی دورکان به سن کرتاسه رخ‌داده و کانسارهای متعدد ازجمله تنکاشکو 1 و 2، سرسو، میمندر و کرماهو را شامل می‌شود. به‌طور عمده توالی آتش‌فشانی-رسوبی دگرگون‌شده دورکان از پایین به بالا شامل واحدهای سنگی زیراست: واحد1: گدازه‌های بازالتی بالشی، واحد2: متابازالت، آندزیت بازالت به همراه کالک‌شیست، کلریت‌شیست، متاپلیت و رادیولاریت(میزبان کانه زایی) همراه با زیر واحدهای سنگی شامل سنگ‌های آهک نازک لایه و ضخیم لایه ی توده ای است که این واحد خود از چهار زیر واحد تشکیل‌شده است، واحد3: توف-های سبز دگرگون شده، واحد4: سنگ‌آهک ماسه‌ای. دگرگونی ناحیه‌ای در مجموعه دورکان در حد رخساره شیست سبز می باشد. به‌طورکلی2 افق کانه زایی در منطقه قابل‌تشخیص است: افق اول(OH-1): در داخل زیر واحدKvs-1 در واحد دوم توالی میزبان رخ‌داده است و کانسار تنکاشکو 2 را شامل می شود:افق دوم کانه زایی(OH-2): در داخل زیر واحد Kvs-2 از واحد دوم توالی میزبان تشکیل‌شده است و کانسارهای تنکاشکو1، سرسو، میمندر، وکرماهو را شامل می شود. بافت و ساخت عمده ماده معدنی شامل توده ای، برشی، رگه-رگچه ای و دانه پراکنده می باشد. بر اساس مطالعات کانی شناسی، ساخت و بافت و نوع ارتباط ماده معدنی با سنگ میزبان، می توان 3 رخساره کانسنگی در کانه زایی های مس رمشک تشخیص داد، که از پایین به بالا عبارتنداز: 1) رخساره رگه-رگچه‌ای یا پهنه استرینگر، این رخساره به‌صورت شبکه ای از رگه-رگچه‌های نا منظم کانه‌دار که سنگ های کمرپایین را قطع کرده است، 2) رخساره مجموعه دهانه ای، این رخساره در میان رخساره های توده‌ای و استرینگر قرار دارد که در قسمت‌های نزدیک رخساره رگه_رگچه‌ای، به‌صورت خردشدگی و بِرِشی شدن مشاهده می شود، 3) رخساره سولفید توده ای: این رخساره به‌صورت پیکره های صفحه ای و چینه سان، بالاتر از رخساره رگه-رگچه‌ای و مجموعه دهانه‌ای قرارگرفته است. این کانسارها از لحاظ کانی شناسی حاوی کانی‌های اولیه پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت، مگنتیت، هماتیت (اسپیکولاریت) و تیتانیت و کانی‌های ثانویه مالاکیت، کوولیت و اکسید- هیدروکسیدهای آهن بوده و کانی‌های باطله به‌طور عمده شامل کوارتز، کلسیت، کلریت، اپیدوت و باریت می باشد. مهم ترین دگرسانی ها شامل دگرسانی های کلریتی، سیلیسی-کربناتی، اپیدوتی و آرژیلیک می باشند. مطالعات ژئوشیمیایی بر روی سنگ میزبان کانه زایی، ماهیت تولئیتیک سنگ های ولکانیکی در منطقه را نشان می دهد. کانسارهای مس در منطقه رمشک ازلحاظ جایگاه تکتونیکی در حوضه‌های کششی نزدیک کمان‌های آتش‌فشانی مرتبط با فرورانش حاشیه قاره تشکیل‌شده اند. بر اساس مطالعات ژئوشیمی بر روی کانسنگ ، این کانسار غنی از مس و آهن می باشد و میزان روی و سرب در این کانسار، میزان پایین‌تری دارد. در این کانسار، آهن بیشترین مقدار را در رخساره مجموعه دهانه ای به میزان 10 درصد وزنی دارا می باشد. همچنین بیشترین مقدار مس مربوط به رخساره استرینگر به میزان 8/5 درصد وزنی می رسد. بیشترین مقدار روی و سرب مربوط به بخش‌های زیرین رخساره کانسنگ توده‌ای به ترتیب برابر1450 و 4500 ppm می باشد. بر اساس مطالعه میکروترمومتری میانبارهای سیال بر روی کوارتز از کانسار سرسو، میانبارها از نوع دوفازی مایع- بخار(L+V) و تک فازی غنی از مایع L)) بوده که دامنه تغییرات شوری را بین 1تا 15 درصد وزنی معادل نمک طعام نشان می‌دهد و به‌طور غالب بیشترین فراوانی شوری شامل 7-4درصد وزنی معادل نمک طعام می باشد و همچنین دمای همگن‌شدن نیز بین 110 تا 220 درجه سانتی گراد می باشند که بیشترین مقدار فراوانی را بین 160تا180درجه سانتیگراد نشان می دهد. با توجه به ویژگی های اساسی کانه زایی در کانسار رمشک ازجمله محیط تکتونیکی، توالی میزبان کانه زایی، رخساره های کانه‌دار، شکل هندسی ماده معدنی، کانی‌شناسی، ساخت و بافت ماده معدنی، محتوای فلزی، پهنه بندی فلزی و دگرسانی، کانه زایی مس در منطقه رمشک را می توان در رده کانسارهای سولفید توده ای آتشفشانزاد تیپ بشی(سیلیسی کلاستیک مافیک یا پلیتیک مافیک) طبقه بندی نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کمپلکس دورکان #مس #سولفید توده‌ای آتشفشانزاد (VMS) #بشی #کرتاسه #رمشک

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)