پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
رقیه عیسی پور گتابی [پدیدآور اصلی]، مهدی میرزایی[استاد راهنما]، بهرام بهرامیان[استاد راهنما]، اسماعیل سلیمانی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق، سیستم های کاتالیزگر ی بازشیف وانادیم دی هیدرو استیک اسید تیوسمی کاربازون VO (dhatsc)]n] و مولیبدن دی هیدرو استیک اسید تیوسمی کاربازون MoO2 (dhatsc)]n] تهیه و فعالیت کاتالیزگری آن ها بررسی شد. بر این اساس ابتدا ترکیبات بازشیف وانادیم و مولیبدن تهیه و به وسیله تکنیک های اسپکتروسکوپی شناسایی شدند. این سیستم ها در اپوکسایش آلکن ها در نقش کاتالیزگر به کار گرفته شدند. در این بررسی اثر حلال و نوع اکسنده و پارامتر های دیگر در اپوکسایش سیکلو اکتن ارزیابی شد و برای این کاتالیزگر، مناسب ترین حلال کلروفرم و مناسب ترین اکسنده ترشیو بوتیل هیدروژن پراکسید (TBHP) بدست آمد. اپوکسایش سایر آلکن ها با این کاتالیزگرها با اکسنده ی TBHP و حلال کلروفرم بررسی شد و داده ها نشان از کارآیی بالای این کاتالیزگرها در اپوکسایش آلکن ها دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دی هیدرو استیک اسید تیوسمی کاربازون #کمپلکس اکسو وانادیم #کمپلکس اکسو- مولیبدن #اپوکسایش آلکن #ترشیو بوتیل هیدروژن پراکسید

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)