پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
پریچهر غلامپور [پدیدآور اصلی]، مهدی میرزایی[استاد راهنما]، بهرام بهرامیان[استاد راهنما]
چکیده: در سال های گذشته، نانو مواد مغناطیسی شامل هسته و پوسته به دلیل کاربردهای پزشکی و کاتالیزوری توجه زیادی را به خودشان جلب کرده اند. در میان آنها، نانو ذرات Fe3O4 به سبب ویژگی مغناطیسی، پایداری شیمیایی و سمیت کمتر، مناسب تر هستند. اما این ترکیبات به سبب نداشتن گروه سطحی مناسب، توانایی جذب ترکیبات فعال را ندارند. بنابراین در این پژوهش بوهمیت با مساحت سطح بالا، سازگار بودن با محیط زیست و پایداری شیمیایی مناسب به منظور پوشش دار کردن Fe3O4، به کار گرفته شد. به این منظور، نانو ذرات Fe3O4 تهیه شده بر پایه ی روش سولواترمال، با محلول آلومینیوم -2-پروپوکسید در2-پروپانول پوشش داده شد. این فرایند به ترتیب به روش های هیدرولیز معمولی (Fe@B) و هیدرولیز هیدروترمال (*Fe@B) انجام شد. پارامترهای دما و زمان برای فرایند تهیه ی نمونه ی هیدروترمال *Fe@B بهینه شد و نمونه های حاصل بوسیله ی آنالیز TEM مورد بررسی قرار گرفتند. بسترهای کاتالیزوری تهیه شده Fe@B و*Fe@B با 3-تری متوکسی سیلیل پروپیل آمین ، آمین دار شدند (Fe@B-A و Fe@B*-A) و با قرار دادن وانادیوم اکسو سولفات بر بسترهای تهیه شده کاتالیزگرهای ناهمگن Fe@B-A-V و Fe@B*-A-V تهیه شدند. کاتالیزگرهای ناهمگن تهیه شده با بکارگیری تکنیک های FT-IR، ICP، CHN شناسایی شدند و در اپوکسایش آلکن ها بکار گرفته شدند. بازده واکنش های اپوکسایش نیز با دستگاه کروماتوگرافی گازی بررسی شد. کاتالیزگرهای سنتز شده بدون کاهش کارایی برای 5 مرتبه بازیابی شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانو ذرات Fe3O4 #بوهمیت #هیدرولیز #هیدروترمال #وانادیم اکسو سولفات #اپوکسایش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)