پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
مهدیه شهرکی [پدیدآور اصلی]، مهدی میرزایی[استاد راهنما]، بهرام بهرامیان[استاد راهنما]
چکیده: اخیرا به دلیل نگرانی های زیست محیطی، فرایندهای دوست دار محیط زیست در صنایع شیمیای رو به گسترش هستند. یکی از این شیوه ها استفاده دوباره از کاتالیست ها و مواد شیمیایی می باشد. در این پژوهش، اکسید معدنی نانو زیرکونیا به دلیل داشتن گروه های هیدروکسیل فراوان با روش سل- ژل تهیه شد. و سپس با لیگاند 3- تری متوکسی سیلیل پروپیل آمین عامل دار شد. در ادامه برای تهیه کاتالیزگر ناهمگن کمپلکس مولیبدن به نانو زیرکونیای عامل دار شده افزوده گردید. این کاتالیزگر در واکنش های اپوکسایش سیکلو اکتن به کار گرفته شد و بازده واکنش ها با دستگاه کروماتوگرافی گازی بررسی شد. این کاتالیزگر 3 بار بدون کاهش بازده، بازیافت و دوباره مورد استفاده قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانو زیرکونیا #اپوکسایش #سل-ژل #3-تری متوکسی سیلیل پروپیل آمین #سیکلو اکتن #کمپلکس مولیبدن دی اکسو استیل استناتو

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)