پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
هادی مقدم [پدیدآور اصلی]، مهدی میرزایی[استاد راهنما]
چکیده: استفاده از زیرکونیا به عنوان بستر کاتالیزور در طول دهه گذشته به میزان چندین برابر افزایش یافته است. در این پژوهش نانو زیرکونیا بدست آمده با روش سل-ژل با 3-تری متوکسی سایلیل پروپیل آمین در تولوئن رفلاکس و آمین دار گردید. سپس گروه آمینی بوسیله سالسیل آلدهید در اتانول تبدیل به شیف باز شد و در نهایت با مولیبدن استیل استونات در حلال تری کلرومتان فلزدار گردید. آنالیز CHN و ICP نشان داد که میزان نیتروژن و مولیبدن 0/330 و 0/237 میلی مول بر گرم می باشد. این کاتالیزور با آنالیز های FT-IR و TEM مورد بررسی قرار گرفت. برای این فرایند کاتالیزوری پارامترهایی از جمله: مقدار کاتالیزورهای استفاده شده، نوع حلال، مقدار حلال، نوع اکسنده، مقدار اکسنده، و زمان، بهینه شد. بدین ترتیب شرایط بهینه با این کاتالیزور 15 میلی گرم از کاتالیزور، 1/5 میلی لیتر تتراکلرید کربن به عنوان حلال و 1/12 میلی مول ترشیو بوتیل هیدروپروکساید به عنوان اکسنده در زمان 60 دقیقه انتخاب شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانو زیرکونیا #اپوکسایش #سل-ژل #3-تری متوکسی سیلیل پروپیل آمین #سیکلو اکتن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)