پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
غلامحسین رحمانیان [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]، سید علینقی طاهری[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به خواص متنوع بازهای شیف و کمپلکس های حاصل از آن ها و نیز کاربردهای آن ها در فعالیت های بیولوژیکی و کاتالیزگری، سنتز لیگاندهای درشت حلقه باز شیف حاصل از واکنش تراکمی 4و'4-دی برومو بنزیل با -آمین های دی اتیلن تری آمین و 2و2-دی متیل پروپیلن دی آمین انجام شد و کمپلکس های مربوطه با یون های دو ظرفیتی از یون های دو ظرفیتی عناصر واسطه ی منگنز، آهن، کبالت، نیکل، مس، روی و کادمیم تهیه گردیدند. در این پروژه ابتدا لیگاندهای باز شیف هگزاآزا تتراکیس(4-برومو فنیلن) تترااِن سیکلواکتادکان (L1) و تتراآزا تتراکیس(4-برومو فنیلن) تترااِن سیکلوتترادکان (L2) سنتز شدند، سپس کمپلکس های مربوطه با استفاده از روش تراکم هم زمانی، تهیه گردیدند. لیگاندهای باز شیف و کمپلکس های آن ها با روش های تجزیه عنصری، جذب اتمی، ICP و طیف بینی های IR، 1H-NMR، 13C-NMR، UV-Vis، جرمی و نیز هدایت سنجی و تجزیه حرارتی شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند. هر دو لیگاند بصورت چهاردندانه مسطح عمل کرده و از طریق اتم های نیتروژن به یون های فلزی متصل شده و به همراه دو آنیون کلرید ساختار اکتاهدرال ایجاد کرده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#باز شیف #لیگاندهای درشت حلقه #تراکم همزمانی #4و'4-دی برومو بنزیل #دی اتیلن تری آمین و 2و2-دی متیل پروپیلن دی آمین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)