پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
عباس میرزائی [پدیدآور اصلی]، مهدی میرزایی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش زیرکونیای آمورف از هیدرولیز قلیایی زیرکونیوم اکسیدکلرید تهیه شد و با ایجاد پیوند کووالانسی با لیگاند تری متوکسی سیلیل پروپیل آمین عامل‌دار شد. سپس دو هتروپلی‌اسید 12-مولیبدوفسفریک اسید و 12- مولیبدوسیلیسیک اسید بر روی زیرکونیای عامل‌دار شده نشانده شدند. کاتالیزگرهای تهیه شده به‌وسیله آنالیزهای BET, TGA, Uv-vis, FT-IR, ICP و CHN شناسایی شدند و در اپوکسایش سیکلو اکتن به‌کار گرفته شدند. در فرآیندکاتالیزوری بررسی شده، پارامترهای گوناگونی مانند نوع حلال، نوع اکسنده، مقدار اکسنده و مقدار کاتالیزگر مورد بهینه‌سازی قرار گرفتند. پیشرفت واکنش‌ها به وسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی دنبال شد. آزمایش‌ها همچنین نشان دادند که کاتالیزگرها پس از 4 سیکل متوالی توانایی بازیافت و به‌کارگیری دوباره دارند. کاتالیزگرهای ناهمگن H3[PMo12O40]/ZrO2 (HPMo/AFNZ) و H4[SiMo12O40]/ ZrO2 ، (HSiMo/AFNZ) به عنوان کاتالیزگر، در شرایط ملایم در واکنش جابه‌جایی استری شدن روغن نیز به کار برده شدند و محصول بیودیزل به‌دست آمده به‌وسیله آنالیز IR مورد تایید قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلی اکسومتال‌ها #هتروپلی اسیدها #سل-ژل #نانو زیرکونیا #اپوکسایش #آلکن‌ها #سیکلو اکتن #جابه‌جایی استری شدن #بیودیزل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)