پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
الهام خداکرم [پدیدآور اصلی]، بهرام بهرامیان[استاد راهنما]، مهدی میرزایی[استاد راهنما]
چکیده: کاتالیزگرهای هتروژن به طور وسیعی برای واکنش های آلی مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش شبکه فلزی-آلی MIL-101 با مساحت سطح بالای 3000m2/g و دارای سایت های بازی فلزی به روش هیدروترمال سنتز شد و سپس با دی اتیلن تری آمین عامل دارگردید. کمپلکس مولیبدن اکسو استیل استونات بوسیله این آمین برروی بستر MIL-101 قرار گرفت. این کاتالیزگر بوسیله تکنیک های طیف بینی فروسرخ، آنالیز عنصری ، ICP و TG مورد بررسی قرارگرفت . سپس این کاتالیزگر برای اپوکسایش آلکن ها استفاده شد و نتایج با دستگاه GC بررسی گردید. فرایند کاتالیزوری برای پارامترهای مختلفی مانند مقدار کاتالیزگر، حلال، اکسنده، دما و زمان بهینه شد. شرایط بهینه بدست آمده با بازده 95% برای اپوکسایش 0/5 میلی مول سیکلواکتن عبارت است از مقدار 15 میلی گرم کاتالیزگر، 2 میلی لیتر حلال تتراکلریدکربن و 1/12 میلی مول ترشیوبوتیل هیدروژن پراکسید به عنوان اکسنده در دمای ℃85. همچنین بالاترین بازده برای این کاتالیزگر در مدت زمان 120 دقیقه بود و این کاتالیزگر 4 بار بدون افت بازده، بازیافت و دوباره به کار گرفته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#MIL-101 #MoO2(acac)2 #اپوکسایش #سیکلو اکتن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)