پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
تینا کلهری زاده [پدیدآور اصلی]، بهناز دهرآزما[استاد راهنما]، رضا ضرغامی [استاد راهنما]، رضا اباذری [استاد مشاور]
چکیده: امروزه افزایش غلظت داروها در محیط‌ ‌زیست به یک بحران جهانی تبدیل شده است. با مصرف داروها، ترکیبات فعال دارویی بدون تغییر شکل و یا به شکل ترکیبات متابولیزه از بدن دفع می شوند و در سیستم های فاضلاب شهری پدیدار گشته و در نهایت وارد محیط‌ ‌زیست می شوند. جذب سطحی یکی از روش‌های حذف داروها به ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها است. یکی از انواع جاذب‌های پرکاربرد چارچوب‌های فلز-آلی هستند. این جاذب‌ها به دلیل خصوصیاتی مانند سطح ویژه بالا، حجم حفرات بسیار زیاد، پایداری مناسب و قابلیت طراحی به روش‌های متفاوت، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش سنتز دو ساختار چارچوب فلز-آلی HKUST-1 و NH2-MIL-101-(Fe) و بررسی عملکرد آن ها در حذف آنتی‌بیوتیک مترونیدازول از محلول آبی بوده است. در این بررسی به‌منظور اندازه گیری مقدار داروی جذب شده توسط جاذب‌ها از دستگاه Hach DR-6000 استفاده شد. هر دو جاذب با روش سولووترمال سنتز شد. ساختار، اندازه ذرات و سایر ویژگی های جاذب‌ها با استفاده از آنالیزهای FT-IR، XRD، SEM، EDS و BET مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیزها تشکیل جاذب‌های نام برده را تایید نمودند. سطح ویژه HKUST-1 و NH2-MIL-101-(Fe) به ترتیب برابر با m2/g569 و m2/g 3874 اندازه گیری گردید. تاثیر پارامترهای pH، دوز جاذب، مقدار اولیه آنتی‌بیوتیک و زمان تماس بر فرآیند حذف آنتی‌بیوتیک مترونیدازول مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد جذب آنتی‌بیوتیک، با افزایش مقدار اولیه جاذب ابتدا روند صعودی داشته و سپس به مقدار ثابتی می رسد که بیانگر کاهش مکان های فعال بر سطح جاذب است. وجود گروه های C-N2 و C-H و C=C در نتایج آنالیز FT-IR جاذب‌ها پس از جذب، وقوع جذب مترونیدازول توسط هر دو جاذب را به اثبات رساند. بررسی سینتیک جذب نشان داد که جذب سطحی مترونیدازول برای هر دو جاذب با مدل شبه مرتبه دوم مطابقت دارد. ایزوترم جذب سطحی مترونیدازول نیز برای هر دو جاذب از مدل لانگمویر تبعیت دارد. در pH=7 برای جاذب HKUST-1 مقدار بیشینه ظرفیت جذب برابر با mg/g 30/14 در 20 دقیقه و برای جاذب NH2-MIL-101-(Fe) برابر با mg/g 42/92 در 10 دقیقه بدست آمد. به طور کلی می توان بیان کرد که جاذب‌های HKUST-1 و NH2-MIL-101-(Fe) جاذب‌هایی با کارآیی بالا برای حذف آنتی‌بیوتیک مترونیدازول از محیط آبی هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جذب سطحی #چارچوب فلز-آلی #HKUST-1 #NH2-MIL-101-(Fe) #مترونیدازول
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)