پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
آزاده گل محمد پور [پدیدآور اصلی]، بهرام بهرامیان[استاد راهنما]، مهدی میرزایی[استاد مشاور]
چکیده: موضوع این تحقیق به تهیه‌ی سیستم های کاتالیزوری باز شیف مولیبدن {PVC-EN-Sciff baxse -[MoO2(acac)] , PVC-EN-Schiff baxse-[Mo(CO)4] و PVC-EA-[MoO2(acac) } متصل به پلی وینیل کلرید و بررسی فعالیت کاتالیزوری آنها‌ اختصاص دارد. بر این اساس ابتدا ترکیبات مولیبدن باز شیف از طریق پیوند کووالانسی به پلی وینیل کلرید متصل و به وسیله تکنیک های اسپکتروسکوپی شناسایی شدند. این سیستم ها در اپوکسایش آلکن ها درنقش کاتالیزور به کار گرفته شدند. در این بررسی‌ آثار حلال و نوع اکسنده و پارامترهای دیگر در اپوکسایش سیکلواکتن مورد ارزیابی قرارگرفت که با استفاده از این کاتالیزور‌ مناسب‌ترین حلال، تتراکلریدکربن و مناسب‌ترین اکسنده ترشری-بوتیل هیدروژن پراکسید (TBHP) بدست‌آمد. اپوکسایش سایر الکن‌ها با این کاتالیزورها با استفاده از اکسنده TBHP و حلال تتراکلرید کربن بررسی شدند و نتایج از فعالیت بالای این کاتالیزورها‌ در اپوکسایش الکن‌ها حکایت می کنند. نتایج حاصل از واکنش کاتالیزور بازیابی شده، حفظ کارآیی این کاتالیزور را برای استفاده مجدد در واکنش های متوالی و متعدد نشان می دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بازشیف #پلی وینیل کلرید #اپوکسایش آلکن #ترشیوبوتیل هیدروژن پراکسید #مولیبدن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)