پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
فاطمه سلیمی مقدم [پدیدآور اصلی]، بهرام بهرامیان[استاد راهنما]، مهدی میرزایی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق نانولوله های کربنی به سبب خواص ویژه ای که دارند به عنوان یک بستر مناسب بکار گرفته شدند. مهمترین این خواص مقاومت در محیط های اسیدی و بازی، تخلخل و امکان بازیافت فلزات با سوزاندن بستر می باشد. در این تحقیق، ابتدا نانولوله کربنی عامل دار شده دارای گروه کربوکسیلیک اسید با تیونیل کلراید، کلر دار گردید. سپس لیگاند اتیلن دی آمین جایگزین کلر گردید و در ادامه کمپلکس مولیبدن به نانو لوله کربنی عامل دار شده افزوده و کاتالیزگر ناهمگن تهیه شد. ویژگی های آن به وسیله آنالیز عنصری، TG/DTA، FT-IR،SEM ، ICP وCHN مشخص گردید. این کاتالیزگر جدید برای اپوکسایش آلکن ها با ترشیو بوتیل هیدروژن پراکسید و اکسایش متیل فنیل سولفید با هیدروژن پراکسید بکار گرفته شد. فعالیت کاتالیزوری و کاربرد دوباره کاتالیزگر نیز در این فرآیندها بررسی شد. عواملی مانند: نوع و مقدار حلال، نوع و مقدار اکسنده، دما، زمان و مقدار کاتالیزگر برای اپوکسایش آلکن ها و اکسایش متیل فنیل سولفید بهینه شد. این کاتالیزگر محافظت شده، فعالیت بالایی در اپوکسایش انواع آلکن ها در حضور ترشیو بوتیل هیدروژن پراکسید و اکسایش متیل فنیل سولفید در حضور هیدروژن پراکسید از خود نشان داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کاتالیزگر #نانولوله کربنی #اپوکسایش آلکن #اکسایش متیل فنیل سولفید #ترشیو بوتیل هیدروژن پرکسید #هیدروژن پراکسید

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)