پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
معصومه فقانی [پدیدآور اصلی]، مهدی میرزایی[استاد راهنما]، ناصر صفری [استاد مشاور]
چکیده: در پژوهش حاضر، پلی سایل اکسان هایی با گروه های عاملی مختلف تهیه و پس از تثبیت برخی ترکیبات بر روی آن ها، در برخی واکنش های کاتالیزوری به کار گرفته شدند. پلی-کلروپروپیل-متیل-سایل-سزکویی اکسان با نسبت های متفاوتی از متیل تری متوکسی سیلان و کلروپروپیل تری اتوکسی سیلان تهیه گردید. پس از شناسایی، نسبت مناسب انتخاب و برخی کلرهای پلیمر انتخاب شده با آمین های متفاوتی جایگزین شد و سپس کمپلکس بیس استیل استوناتو دی اکسو مولیبدن برروی آن ها تثبیت گردید. این کاتالیزورها در واکنش اپوکسایش آلکن ها به کار گرفته شدند. همچنین برروی پلیمر کلردار انتخاب شده، کمپلکس مس فتالوسیانین نیز تثبیت گردید و به عنوان کاتالیزور در واکنش اکسایش بنزیل الکل به کار گرفته شد. در ادامه پلیمر با نسبت های متفاوتی از متیل تری متوکسی سیلان و مرکاپتوپروپیل تری متوکسی سیلان تهیه و بعد از شناسایی، پلیمر مناسب انتخاب و برای تثبیت نقره یدید به کار گرفته شد. از این پلیمر در فرایند فوتوکاتالیزوری تخریب رنگ رودامین B در محلول آبی با تابش پرتو مریی بهره گرفته شد. در پایان جهت مقایسه ی عملکرد گروه های فعال آمین و تیول در کنار گروه متیل، نمونه های پلیمری با نسبت های متفاوتی از متیل تری متوکسی سیلان، آمینووپروپیل تری اتوکسی سیلان و مرکاپتووپروپیل تری متوکسی سیلان تهیه شدند و بعد از تثبیت نقره و شناسایی، به عنوان کاتالیزور در واکنش کاهش 4- نیتروفنل به کار گرفته شدند. علاوه بر این فعالیت ضد قارچی این پلیمرهای نقره دار در برابر دو قارچ ماکروفومینا و فوزاریم اکسیسپروم بررسی گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلی سایل-سزکویی-اکسان #اپوکسایش آلکن ها #اکسایش بنزیل الکل #تخریب فوتوکاتالیزوری رودامین B #کاهش 4-نیتروفنل #فعالیت ضدقارچی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)