پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مریم تیموری [پدیدآور اصلی]، مهدی میرزایی[استاد راهنما]، آندیا نعمتی [استاد مشاور]
چکیده: پلی فسفازن ها در دو دهه اخیر، به‌طور وسیعی برای کاربرد های مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند. به این دلیل که دارای ویژگی‌هایی مانند پایداری، استحکام بالا، زیست تخریب پذیری و سمیت پایینی هستند. در این پژوهش ابتدا پلی (دی کلروفسفازن) تهیه شد و کلر ها با گروه های پارانیتروفنوکسی جایگزین گردید. سپس گروه‌های نیترو بوسیله قلع دی کلرید به آمین کاهش داده شد. در ادامه، کمپلکس بیس (استیل استوناتو) دی اکسو مولیبدن بر روی بستر پلیمر تثبیت و کاتالیزور ناهمگن PAPP-Mo تهیه شد. ساختار و خواص این کاتالیزور با استفاده از FT-IR ,NMR ,XRD ,FE-SEM ,EDX ,CHN ,ICP و TGA بررسی شد. کاتالیزور مورد نظر برای اپوکسایش سیکلو اکتن و طیف گسترده ای از آلکن های آروماتیک و آلیفاتیک با استفاده از ترشیو بوتیل هیدروژن پراکسید(TBHP) به عنوان اکسنده به کار گرفته شد. بازیابی کاتالیزور طی سه مرحله انجام گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلی فسفازن #کاتالیزور ناهمگن #کمپلکس مولیبدن #اپوکسایش #آلکن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)