پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سحر اسدی [پدیدآور اصلی]، بهرام بهرامیان[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش از دیاتومیت طبیعی به عنوان نگه دارنده (بستر) به دلیل ارزانی، فراوانی، ساختار متخلخل، چگالی کم و مساحت سطح بالا استفاده شده است. سپس دیاتومیت با 3-تری متوکسی سیلان پروپیل آمین و سالیسیل آلدهید عامل دار شدند. در ادامه، کمپلکس های VO(acac)2 و MoO2(acac)2 بر روی دیاتومیت عامل دار شده تثبیت شدند. به‌منظور شناسایی ترکیب های تهیه شده از طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FT-IR)، آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف‌سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی (ICP-AES)، طیف‌سنجی پراش انرژی پرتو ایکس(EDX) و روش های بررسی مساحت سطح (BET) استفاده گردید. هم چنین از ترکیب های تهیه شده به عنوان کاتالیزورهای ناهمگن در واکنش اپوکسایش آلکن ها استفاده شد و تاثیر عوامل مختلف هم چون حلال، کاتالیزور، اکسنده، دما و زمان بر روی واکنش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب های تهیه شده فعالیت کاتالیزوری بالایی را در حضور اکسنده ترشیو بوتیل هیدروژن پراکسید (TBHP) و حلال 2،1- دی کلرواتان برای اپوکسایش آلکن ها از خود نشان می دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دیاتومیت #کاتالیزور ناهمگن #مولیبدن #وانادیوم #اپوکسایش آلکن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)