پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
هادی زیادی [پدیدآور اصلی]، رمضان رمضانی اومالی[استاد راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد مشاور]
چکیده: منطقه نکارمن – تاش بخشی از واحد زمین‌ساخت البرز شرقی می‌باشد. گسل‌های مهمی همچون گسل شاهوار و سیاه مرز کوه و نیز چین‌هایی ازجمله تاقدیس نکارمن و ناودیس کوه میشی از ساختارهای این منطقه می‌باشند. به‌منظور مورفومتری و ارزیابی فعالیت نو زمین‌ساختی منطقه، با استفاده از داده‌های مدل رقومی (DEM) در نرم‌افزارهای10 Arc GISو Global mapper 10 شاخص‌های ژئومورفیکی سینوسیتی جبهه کوهستان (Smf)، نسبت پهنای دره به عمق دره (Vf)، عدم تقارن آبراهه در حوضه آبریز ‎(Af) و انتگرال و منحنی هیپستومتری (Hi)، در این منطقه محاسبه گردید. برای اینکه امکان تفکیک و درجه‌بندی نسبی میزان فعالیت تکتونیکی در قسمت‌های مختلف این منطقه فراهم شود، با توجه به نقشه توپوگرافی و شبکه‌ی زهکشی، پنج حوضه آبریز انتخاب شد. سپس با استفاده از شاخص کلی latIndex of relative(tectonics) حوضه‌های منطقه ازنظر فعالیت تکتونیکی نسبی در 4 رده‎‎: خیلی بالا، بالا، متوسط و پایین طبقه‌بندی‌شده است. با توجه به این طبقه‌بندی، اکثر حوضه‌های پنج‌گانه موردبررسی، در رده 2 قرار می‌گیرند که این امر نشانگر فعالیت بالای تکتونیکی در این منطقه می‌باشد، درنهایت، با تحلیل نتایج بدست آمده از بررسی پارامترهای مورفوتکتونیکی و رده‌بندی ذکرشده می‌توان نتیجه گرفت که منطقه مورد مطالعه ازنظر زمین‌ساختی فعال می‌باشد. اغلب گسل‌های این منطقه که با امتداد عمومی شمال خاوری - جنوب باختری تا خاوری- باختری هستند دارای سازوکار معکوس چپ‎بر می‌باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گسل شاهوار #البرز شرقی #مورفوتکتونیک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)