پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
معصومه واحدی [پدیدآور اصلی]، پرویز امیدی[استاد راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد مشاور]، علی اکبر مومنی[استاد مشاور]
چکیده: محدوده موردمطالعه در جنوب شهرستان آمل بخشی از دامنه شمالی البرز مرکزی می‌باشد. مطالعات چینه نگاری در این بخش، وجود واحدهای سنگی پالئوزوئیک و مزوزوئیک را با راستای کلی شمال باختری- جنوب خاوری تائید می‌کند. از نظر زمین ساختی این ناحیه در محدوده ی زون گسلی شمال البرز واقع‌شده است. گسل‌های مهم دیگری چون گسل چلاو و منگل نیز در این محدوده قرار دارند. گسل‌های اصلی این بخش از نوع معکوس، با روند شمال باختری – جنوب خاوری تا خاوری – باختری و شیب بالا تعیین‌شده است. در محدوده منطقه چلاو چین‌خوردگی مرتبط با گسل مشاهده شد که شاهدی بر عبور گسل شمال البرز از این منطقه است. در این محدوده گسل‌های فرعی راستالغز، نرمال و معکوس با روند شمال باختر – جنوب خاور، خاوری – باختری و شمال خاور – جنوب باختر و شمال شمال باختر – جنوب جنوب خاور قابل‌مشاهده است. بررسی شکستگی‌های منطقه در 9 ایستگاه درزه نگاری انجام شد و درنهایت ارتباط این شکستگی ها با گسل شمال البرز تعیین شد. بیشترین تراکم شکستگی با راستای شمال خاور- جنوب باختر تعیین شد. چهار دسته شکستگی در منطقه با ماهیت برشی و کششی قابل‌تشخیص است. الف: شکستگی با موقعیت میانگین N76˚W/51˚NE ب: شکستگی با موقعیت میانگین N57˚E/75˚SE ج: شکستگی با موقعیت میانگین N15˚E68˚SE د: شکستگی با موقعیت N30˚W/42˚SW قابل‌مشاهده می‌باشد .با استفاده از نمونه‌گیری برداشت خطی، ویژگی تراکم درزه در 11 ایستگاه محاسبه شد. براساس نتایج بدست آمده، ارتباط میان تراکم شکستگی و فاصله از گسل شمال البرز و تراکم درزه بر مبنای فاصله از لولای طاقدیس عمارت و گسلهای فرعی منطقه بررسی گردید. براساس این نتایج در محدوده گسل شمال البرز میزان تراکم 17.84 درصد می باشد. در محدوده لولای چین تراکم شکستگی به میزان 8.75 درصد بدست آمد. در محدوده گسل چلاو تراکم 10.9 اندازه گیری شد. به منظورارزیابی ارتباط چین خوردگی عمارت با درزههای اصلی برداشت هایی از یال-های چین انجام شد و موقعیت محور چین ˚294/˚07 تعیین گردید. براساس توصیف درزهها نسبت به لایه بندی بیشتر سطوح در رده درزه های اریب و شیبی تقسیم بندی می شوند. مقایسه ای میان درزه های برداشت شده از هر سازند نیز صورت گرفت براین اساس بیشترین تعداد شکستگی در سازند آهکی الیکا تعیین شد و در نهایت مشخص شد که علاوه برتاثیر فاصله از ساختارهای تکتونیکی بر فراوانی درزه جنس لایه ها نیز بر تراکم درزه موثرمی باشد. براساس موقعیت هندسی و مشخصات شکستگی این درزه ها، دسته درزه J3,J4 می-توانند نقش موثری در فرار آب از سد در حال ساخت هراز ایفا می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گسل شمال البرز #گسل منگل #گسل چلاو #تراکم شکستگی #شدت شکستگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)