پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
نقی میربیگی [پدیدآور اصلی]، رمضان رمضانی اومالی[استاد راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد راهنما]
چکیده: موقعیت قرار گرفتن ایران در کمربند کوهزایی آلپ هیمالیا باعث شده یکی از مناطق فعال زمین باشد، و لذا شناسایی گسل های فعال و مناطق فعال تکتونیکی یکی از دغدغه های ما می باشد. برای شناسایی گسل های فعال راه های مختلفی وجود دارد که یکی از روش های مناسب استفاده از شاخص های مورفوتکتونیک است و مزیت آن این است که در زمان کوتاه می توان مناطق وسیعی را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق با استفاده از شاخص های پیچ وخم کوهستان (Smf)، شاخص شکل حوضه آبریز (Bs)، عدم تقارن حوضه زهکشی (AF)، شاخص گرادیان طولی رودخانه (SL)، منحنی هیپسومتری و انتگرال هیپسومتری(Hi) در ناحیه میامی فعالیت بخشی از گسل میامی مورد مطالعه قرار گرفته است. شاخص Smf در قطعه یک 33/1در قطعه دو 21/1 و در قطعه سه 31/1می باشد (این عدد هرچه به یک نزدیک تر باشد منطقه فعال تر است). شاخص شکل 12 حوضه آبریز منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت که بیشترین مقدار 28/3 یعنی یک حوضه نسبتا طویل (فعالیت تکتونیکی متوسط) مربوط به حوضه شماره 8 و کمترین مقدار یعنی 39/1(فعالیت تکتونیکی پایین) مربوط به حوضه 12 به دست آمد. شاخص عدم تقارن زهکشی برای 12 حوضه محاسبه شده که متقارن ترین، حوضه 12 (فعالیت تکتونیکی پایین) و کمترین تقارن هم مربوط به حوضه 5 (فعالیت تکتونیکی بالا) می باشد. شاخص گرادیان طولی رودخانه برای 12حوضه آبریز محاسبه شده که حوضه شماره 5 با 92/463 بالاترین میانگین را دارا بوده و در رده 2 فعالیت تکتونیکی قرار می گیرد. با مشخص کردن شاخص نسبی فعالیت تکتونیکی(Iat) برای منطقه، حوضه های 5، 7، 8 و 10 در رده 2 و حوضه 4، 11 و 12 در رده 4، بقیه حوضه ها در رده 3 قرار می گیرند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مورفوتکتونیک #گسل میامی #شاخص smf #شاخص SL #شاخص AF #انتگرال هیپسومتری.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)