پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
زینب شیبانی [پدیدآور اصلی]، علی مس فروش [استاد راهنما]، حجت احسنی طهرانی[استاد مشاور]
چکیده: این پایان نامه به تحلیل خطای A posteriori معادلات با مشتقات جزیی به روش باقیمانده وزنهای دوگان می پردازد. به این صورت که، ابتدا معادلات را به روش المان های محدود گالرکین مبتنی بر توابع پیوسته قطعه وار خطی در فضا و توابع ناپیوسته قطعه وار ثابت در زمان، حل می کنیم. سپس خطای A posteriori را برای معادلات به روش باقیمانده وزنهای دوگان بدست می آوریم. در نهایت به کمک خطای بدست آمده یک سازگاری را برای این معادلات به کمک نرمافزار ++ FreeFem پیاده سازی می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معادله کان هیلیارد #روش المانهای محدود #خطا #روش باقیمانده وزن های دوگان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)