پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
معصومه رستمی [پدیدآور اصلی]، علی مس فروش [استاد راهنما]
چکیده: این پایان نامه شامل دو بخش عمده در تقریب عددی معادله کان-هیلیارد است. بخش عمده ای از کار در رابطه با معادله کان-هیلیارد مختل شده به وسیله نویزها می باشد، که به عنوان معادله کان- هیلیارد-کوک شناخته شده است. در اولین بخش معادله کان-هیلیارد-کوک-خطی را نسبت به متغیر فضا با استفاده از روش المان محدود استاندارد گسسته سازی کرده، و با استفاده از فرضیات مناسب بر روی عملگر کوواریانس فرایند وینر برآورد همگرایی قوی آن را اثبات می کنیم. تجزیه و تحلیل بر اساس نیم گروه های تحلیلی است. بخش عمده ای از کار محاسبه کران های خطایی برای معادله است. در بخش دوم معادله کان-هیلیارد-کوک غیرخطی را بررسی می کنیم. وجود قریب به یقین و نظم موجود در جواب ها را نشان می دهیم. با استفاده از روش المان محدود استاندارد یک تقریب فضایی مناسب معرفی و برآورد خطا را به منظور بهینه کردن برروی مجموعه ای از احتمال دلخواه نزدیک به ١ ثابت می کنیم. همچنین همگرایی قوی بدون نرخ شناخته شده را اثبات می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#المان محدود #انتگرال تصادفی #جواب خفیف #اختلال افزودنی #فرایند وینر #معادله کان-هیلیارد #لیاپانوف تابعی #پیچیدگی تصادفی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)