پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
آتنا زاهدی [پدیدآور اصلی]، سعید حکمی نسب احمد آبادی[استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: بازاریابی سبز یک استراتژی بازاریابی است که از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص محیطی بر اساس آنچه که مشتری انتظار آن را دارد از محیط زیست حمایت می‌کند. بازاریابی سبز یک مسئله استراتژیک در پیشروی سازمان است. ادغام مسائل زیست محیطی در فرآیند بازاریابی استراتژیک برای شرکت ها برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تبدیل به یک ضرورت شده است. از این‌رو، شناسایی استراتژی های مناسب بازاریابی سبز تبدیل به یک امری ضروری جهت دست‌یابی به موفقیت سازمان‌ها محسوب می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر انتخاب استراتژی های بازاریابی محصولات سبز با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره انجام گرفته است. شناسایی معیارهایی که مشتریان هنگام خرید محصولات سبز در نظر می گیرند، پس از استخراج از ادبیات پژوهش توسط خبرگان بررسی و چند مورد از این معیارها برای این پژوهش در نظر گرفته شد. متناسب با فضای کسب ‌وکار تحت بررسی، استراتژی های بازاریابی سبز نیز مبتنی بر پژوهش های پیشین و تایید خبرگان شناسایی و بررسی شده‌اند.درنهایت، با استفاده از یک تکینیک تصمیم‌گیری چند معیاره ترکیبی شامل دیمتل، تحلیل فرایند شبکه و ویکور این پژوهش انجام شده است. با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی معیارها شناسایی گردید. سپس با استفاده از تحلیل فرایند شبکه ای وزن دهی و اولویت بندی معیارها صورت گرفته است. سپس از روش ویکور جهت رتبه بندی استراتژی های بازاریابی سبز بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مجموعه معیارهای کیفیت ادراک شده و تجربیات پیشین هنگام خرید به ترتیب از بالاترین اولویت برخوردار هستند. همچنین، از میان مجموعه استراتژی‌های بازاریابی سبز نیز قیمت گذاری سبز و ائتلاف های سبز به ترتیب در در رتبه اول و دوم قرار گرفته اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزیابی #استراتژی های بازاریابی سبز #تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)