پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محمد هادی فرج اللهی [پدیدآور اصلی]، سید محمد موسوی شاهرودی[استاد راهنما]
چکیده: استراتژی تامین منابع مالی ، یک برنامه جامع است که باید به آن عمل کرد. این برنامه جهت گیری های عمده سازمان را معین می کند و رهنمودهایی برای تخصیص منابع در مسیر کسب هدفهای بلند مدت سازمانی ارایه می دهد.انتخاب استراتژی مناسب تامین منابع مالی ، کاری پیچیده و حتی مخاطره آمیز است. زیرا هر استراتژی ، سازمان را به یک محیط رقابتی خاص هدایت می کند و چگونگی برنامه ریزی مدیران برای تطبیق قوت ها و ضعفهای سازمان با فرصتها و تهدیدهای محیطی را معین می سازد. نحوه تامین مالی بر حسب شرایط اختصاصی ویا محیط فعالیت شرکت ها متفاوت و در برخی موارد با محدودیت های جدی و مشکلات فراوانی همراه است. شناسایی استراتژی های صحیح تامین منابع مالی توان شرکت در نیل به هدفهای استراتژیک را تقویت می کند. پس از شناسایی استراتژی ها باید نسبت به اولویت بندی آنها با استفاده از روش مناسب تصمیم گیری اقدام نمود. اگر چه تکنیک AHP روش مناسبی برای ارزیابی استراتژی هاست ، اما وابستگی بین فاکتورها را نادیده می گیرد. روش AHP بر این فرض استوار است که فاکتورهای موجود در ساختار سلسله مراتبی مستقل می باشند. اما این فرض همیشه صحیح نمی باشد. بنابراین در این پژوهش اولویت بندی استراتژی ها وقتی که بین معیارها وابستگی وجود دارد ، انجام شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استراتژی #تامین منابع مالی #تصمیم گیری چند معیاره #شرکت های بیمه #ANP

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)