پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سیده سعیده حسینی [پدیدآور اصلی]، محمد میرباقری جم[استاد راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد مشاور]
چکیده: هدف اصلی این پژوهش معرفی کاربرد منحنی لورنز تعمیم‌یافته و ضریب جینی در مدیریت ریسک پرتفوی بیمه، قیمت‌گذاری (نرخ گذاری) منصفانه بیمه‌نامه‌ها و انتخاب مدل مناسب قیمت‌گذاری است. در این پژوهش داده‌های بیمه‌ای شرکت بیمه دی در رشته فعالیت بیمه تکمیل درمان جهت اعتبار سنجی تحقیق استفاده شده و در راستای اهداف آن، داده‌های بیمه‌ای در محیط نرم افزار R تجزیه و تحلیل آماری شده است. تحلیل ریسک بیمه‌گری شرکت بیمه در رشته فعالیت بیمه تکمیل درمان برحسب عوامل مشخصات بیمه شدگان (مثل جنسیت، سن، استان محل سکونت) نشان میدهد که این عوامل نقش تعیین کننده در سطح ریسک بیمه‌گری شرکت بیمه دارند. جهت قیمت‌گذاری منصفانه بیمه تکمیل درمان، مدل های قیمت‌گذاری متعددی بر اساس عوامل مشخصات بیمه شدگان برآورد شده و مدل مناسب بر اساس معیار ABC (مساحت محصور بین منحنی های CC و LC) انتخاب شده است. نتایج نشان میدهد که در مدل قیمت‌گذاری منتخب، اثر همه عوامل بیمه‌ای مشخصات بیمه شدگان معنی دار است؛ اثر جنسیت بر ریسک بیمه‌گر بیشتر از اثر سن بیمه شدگان است؛ در حالیکه اثر عامل استان سکونت در برخی استانها بیشتر از اثر عوامل سن و جنسیت است. براین اساس میتوان نتیجه گرفت که اجرای سیاست های تبعیض قیمت (جنسیتی، سنی و استانی) در راستای کاهش سطح ریسک بیمه‌گری مؤسسات بیمه لازم و ضروری است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: بیمه تکمیل درمان #ریسک های بیمه‌گری #نرخ گذاری بیمه‌نامه‌ها #پروفایل بیمه شده #منحنی لورنز تعمیم‌یافته.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)