پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حمید رضائی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق، بر طبق افزایشاهمیت مدیریت زنجیره تامین سبز، ارزیابی و رتبه بندی عوامل کلیدی در مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از روش ترکیبی دیمتل و تحلیل شبکه فازی مورد بررسی قرار گرفته اند. بر طبق صنایع بهداشتی و پتانسیل مدیریت زنجیره تامین در این زمینه، صنایع بهداشتی در این مطالعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند. برای این هدف، بر طبق ادبیات موضوع، اول عوامل کلیدی شناسایی می شوند و سپس این عوامل با نظر خبرگان تایید می شوند. شناسایی طبیعت عوامل و روابط بین آنها، با روش دیمتل انجام می شود. بعد از این شناسایی، رتبه بندی به وسیله روش تحلیل شبکه فازی انجام می شود. نتایج به وضوح نشان دهنده نقش کیفیت، تکنولوژی، تحویل، تصویر سبز، تولید سبز، محافظت از محیط زیست، و مدیریت مواد خطرناک را به ترتیب اولویت نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت زنجیره تامین سبز #تصمیم گیری چند معیاره #دیمتل #فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)