پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
مرتضی اسکندری منش [پدیدآور اصلی]، علی اکبر حسنی[استاد راهنما]
چکیده: هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد ریسک پروژه های عمرانی است. جامعه‌ی آماری شامل دودسته مسئولان و مدیران دولتی سطوح عالی حوزه ی عمران و مدیران شرکت های پیمانکاری فعال در پروژه های عمرانی می باشد. حجم نمونه به تعداد 18 نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. پرسشامه ی مورد استفاده، محقق ساخت می باشد. تجزیه و تحلیل پژوهش در دو مرحله انجام گردید. مرحله ی اول، ریسک پروژه های عمرانی از طریق مصاحبه و ادبیات پژوهش جمع آوری شده‌اند. به منظور ارزیابی و غربالگری ریسک ها توسط مدیران از تکنیک دلفی در دو مرحله استفاده شده است. در گام بعدی، از تکنیک دیمتل فازی به منظور یافتن روابط علی و معلولی ریسک ها استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن دارد، 34 ریسک اولیه از مصاحبه استخراج شده است که در تکنیک دلفی 26 ریسک عمرانی نهایی گردید. در تکنیک دیمتل 14 معیار تاثیر گذار خالص و 12 معیار تاثیر پذیر خالص شناسایی شده اند. زمانبندی های نادرست در پرداخت ها، بیشترین تاثیر گذاری را دارد. و عدم تخصص کافی مهندسین طراح و مشاور، از بیشترین تاثیر پذیری برخوردار است.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: ریسک #پروژه های عمرانی #تکنیک چند معیاره #دلفی فازی #دیمتل فازی #مدیریت ریسک #عدم قطعیت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)