پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سمانه مالکی ثانی ملکی [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]
چکیده: ارزیابی عملکرد یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان‌های امروزی به ویژه برای کارفرمایان برای تحویل کار به پیمانکاران شایسته است. برای انجام فرایند ارزیابی عملکرد موفق پیمانکاران علاوه بر به‌کارگیری بهترین و کاراترین ابزارهای ارزیابی بایستی اقدام به طراحی شاخص‌های ارزیابی مناسب و خاص آن نمود. بدین منظور که شاخص‌ها با راهبردها، مأموریت، بینش و ارزش‌های سازمان در یک راستا باشند. فرایند طراحی ارزیابی بسیاری از سازمان‌ها صرفاً بر اساس فرایند تکراری آزمون‌ و خطا است که دارای قابلیت اطمینان بسیار پایینی در شناسایی اهداف عملکردی، الزامات دستیابی به اهداف و انتخاب بهترین راه‌حل دستیابی به اهداف هستند. در این پژوهش، محقق تلاش دارد با در نظر گرفتن اهمیت ارزیابی عملکرد پیمانکاران شرکتهای پتروشیمی، برای نخستین بار یک الگوی جامع و کامل ارزیابی و داوری را به کمک روش تحلیل شبکه ای فازی (FANP) و روش بازخور 360 درجه ارائه دهد تا بتواند در جهت صرفه جوئی در هزینه و کاهش زمان انجام پروژه های محوله به پیمانکاران راهگشا باشد. جهت انجام این مهم مصاحبه هایی جهت شناسایی شاخصها و زیرشاخصها با 11 نفر از مدیران و خبرگان درشرکت پتروشیمی جم انجام شد و سپس جهت تعیین درجه اهمیت این شاخصها و زیرشاخصها، پرسشنامه های طراحی شده میان ایشان توزیع و تکمیل گردیده و اطلاعات جمع آوری شده در پیاده سازی مدل مورد استفاده قرار گرفتند. با توجه به احتمال خطای بالای انسانی در تصمیم‌گیری و قضاوت در مورد ارزیابی پیمانکاران در این تحقیق از روش بازخور 360 درجه استفاده شده که به‌ موجب آن از کلیه افراد مرتبط با پیمانکاران نظرسنجی می‌شود. در این تحقیق به طراحی مدل ارزیابی پیمانکاران شرکت پتروشیمی جم پرداخته می‌شود که در پایان یکی از پیمانکاران به ‌صورت مطالعه موردی موردسنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. بر اساس یافته های پژوهش سه بعد کلی مهندسی پروژه و اجرا، مدیریت ارشد و تامین کالا به عنوان مهمترین ابعاد ارزیابی عملکرد تعیین شدند و پس از طراحی شاخص ها، وزن و نوع ارتباط بین ابعاد و شاخص ها به کمک روش تحلیل شبکه ای فازی تعیین گردیدند که شاخص کفایت و کیفیت مدارک تولید شده در بعد مهندسی پروژه و اجرا ، شاخص برنامه‌ریزی و نظارت کامل بر اجرای صحیح عملیات مهندسی و اجرا و تدارکات در بعد مدیریت ارشد و شاخص تحویل به موقع کالاها و تجهیزات طبق برنامه زمانی پروژه در بعد تأمین کالا به‌عنوان مهم‌ترین شاخص‌ها معرفی شدند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارزیابی عملکرد #پیمانکاران #تحلیل شبکه فازی (FANP) #روش بازخور 360 درجه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)