معماری و شهرسازی

متین باستان فرد
معماری و شهرسازی
رتبه علمی: مربی

احمد جامعی
مهندسی معماری
رتبه علمی: استادیار

امیر مسعود جعفری
معماری و شهرسازی
رتبه علمی: مربی

ساجده خراباتی
معماری
رتبه علمی: مربی

سارا دادپور
طراحی شهری
رتبه علمی: استادیار

ابوالفضل دهقان منگابادی
طراحي شهري
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

الهام سرکرده ئی
معماری و شهرسازی
رتبه علمی: استادیار

مسعود طاهری شهرآئینی
علوم و تکنولوژی معماری
رتبه علمی: استادیار

حسین قاسم زاده طهرانی
راه و ترابری
رتبه علمی: استادیار

اسلام کرمی
معماری- طراحی شهری
رتبه علمی: استادیار

منصوره محسنی
فرهنگی -آموزشی
رتبه علمی: مربی

دانیال منصفی پراپری
طراحی شهری و برنامه ریزی کاربری زمین
رتبه علمی: استادیار

امیر محسن نیکزاد

رتبه علمی: استادیار