معماری و شهرسازی - مهندسی معماری - کارشناسی (1397/1/29)

چارت آموزشی کارشناسی معماری -ورودی 96

معماری و شهرسازی - مهندسی معماری - کارشناسی (1401/2/21)

چارت آموزشی کارشناسی معماری -ورودی 97 به بعد

معماری و شهرسازی - مهندسی معماری - کارشناسی ارشد (1401/3/29)

چارت آموزشی کارشناسی ارشد معماری ورودی 1401

معماری و شهرسازی - مهندسی معماری - کارشناسی ارشد (1399/10/7)

چارت آموزشی کارشناسی ارشد معماری، ورودی ماقبل 1401

معماری و شهرسازی - مهندسی شهرسازی - کارشناسی (1402/12/26)

چارت آموزشی کارشناسی شهرسازی-ورودی 1400

معماری و شهرسازی - معماری و انرژی - کارشناسی ارشد (1401/6/21)

چارت آموزشی کارشناسی ارشد معماری و انرژی- ورودی 1401