معماری - مهندسی معماری - کارشناسی (1397/1/29)

چارت آموزشی کارشناسی معماری -ورودی 96

معماری - مهندسی معماری - کارشناسی ارشد (1396/11/25)

چارت آموزشی کارشناسی ارشد معماری ورودی ماقبل 97

معماری - مهندسی معماری - کارشناسی (1397/1/29)

چارت آموزشی کارشناسی معماری -ورودی 92 تا 96

معماری - مهندسی معماری - کارشناسی (1397/6/4)

چارت آموزشی کارشناسی معماری -ورودی 97 به بعد

معماری - مهندسی معماری - کارشناسی ارشد (1399/10/7)

چارت آموزشی کارشناسی ارشد معماری ورودی 97