مهندس حمیده عامریان

پست سازمانی: کارشناس امور آموزشی
تلفن:
  داخلی: 2428-32392205    مستقیم:
پست الکترونیک: hamideh_amerian@shahroodut.ac.ir

مهندس مجید عرب ساغری

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه
تلفن:
  داخلی: 2498-32392205    مستقیم:
پست الکترونیک: majidarabsaghari@shahroodut.ac.ir

محمدجواد رنجی

پست سازمانی: مسئول دفتر دانشکده
تلفن:
  داخلی: 2444    مستقیم: 32393336-023
پست الکترونیک: javadr236@gmail.com