حمیده عامریان

پست سازمانی: کارشناس امور آموزشی
تلفن: 2428-32392205
پست الکترونیک: hamideh_amerian@shahroodut.ac.ir

مجید عرب ساغری

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: 2498-32392205
پست الکترونیک: majidarabsaghari@shahroodut.ac.ir

محمدجواد رنجی

پست سازمانی: مسئول دفتر دانشکده
تلفن: 32393336-023
پست الکترونیک: javadr236@gmail.com