دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

رئیس دانشکده: امیر محسن نیکزاد

گروه معماري فعاليت خود را با پذيرش دانشجو در مقطع كارداني معماري درسال 1375 شروع نمود و در نيمسال دوم سال 1382 با اضافه شدن مقطع كارشناسي ناپيوسته اين فعاليت گسترش يافت . با افزايش تعداد اعضاي هيات علمي و امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي، پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي پيوسته معماري از مهرماه 1387و كارشناسي ارشد معماري در گرايش معماري از مهرماه 1390 آغاز گرديد. در سال 1392 و با گسترش بيش از پيش دامنه فعاليت هاي گروه، دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي تاسيس گرديد. در حال حاضر، بيش از 200 دانشجو در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد معماري مشغول به تحصيل در دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي مي باشند. 10 عضو هيات علمي تمام وقت و بيش از 15 مدرس وظيفه آموزش و راهنمايي اين دانشجويان را به عهده دارند. اين دانشكده با به كار گيري هشت كارگاه طراحي و چهار آزمايشگاه تخصصي زمينه انجام فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي را براي دانشجويان در تمامي مقاطع فراهم مي كند.
تلفن تماس: 32393336-023
تلفن داخلی: 2444
ایمیل: architectural@shahroodut.ac.ir