مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
امیر مسعود جعفریمعماری و شهرسازیمربی1
الهام سرکرده ئیمعماری و شهرسازیاستادیار2
مسعود طاهری شهرآئینیعلوم و تکنولوژی معماریاستادیار2
متین باستان فردمعماری و شهرسازیمربی1
منصوره محسنی فرهنگی -آموزشیمربی1
ساجده خراباتیمعماری مربی61011
سارا دادپورطراحی شهریاستادیار332112
امیر محسن نیکزاداستادیار953332
دانیال منصفی پراپریطراحی شهری و برنامه ریزی کاربری زمیناستادیار92427433592
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران