مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
امیر مسعود جعفریمعماری و شهرسازیمربی1
الهام سرکرده ئیمعماری و شهرسازیاستادیار2
مسعود طاهری شهرآئینیعلوم و تکنولوژی معماریاستادیار2
متین باستان فردمعماری و شهرسازیمربی1
منصوره محسنی فرهنگی -آموزشیمربی1
ساجده خراباتیمعماری و شهرسازیمربی21011
سارا دادپورطراحی شهریاستادیار322112
امیر محسن نیکزاداستادیار723332
دانیال منصفی پراپریطراحی شهری و برنامه ریزی کاربری زمیناستادیار70427292592
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران