مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
امیر مسعود جعفریمعماری و شهرسازیمربی1
الهام سرکرده ئیمعماری و شهرسازیاستادیار2
مسعود طاهری شهرآئینیعلوم و تکنولوژی معماریاستادیار2
متین باستان فردمعماری و شهرسازیمربی1
منصوره محسنی فرهنگی -آموزشیمربی1
احمد جامعیمهندسی معماریاستادیار2
ساجده خراباتیمعماری مربی112011
سارا دادپورطراحی شهریاستادیار392112
امیر محسن نیکزاداستادیار1113332
دانیال منصفی پراپریطراحی شهری و برنامه ریزی کاربری زمیناستادیار108427513592
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران