پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
ارشد مهدوی [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، محمد رداد[استاد راهنما]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد مشاور]، علی نجاتی کلاته[استاد مشاور]
چکیده: از آنجائیکه رفتار زمین بصورت یک فیلتر پایین گذر است، فرکانس سیگنال‌های لرزه‌ای به هنگام انتشار درون زمین با زمان تغییر می‌کنند، بنابراین سیگنالهای لرزهای از نوع سیگنالهای ناپایا هستند. روش-های تحلیلی زمان- فرکانس ابزاری موثر و قدرتمند برای تجزیه و تحلیل سیگنال های متغیر با زمان هستند. در این پایان نامه هدف معرفی تبدیل فشرده شده ی همزمان پیرامون بیشینه ی محلی به عنوان یک تبدیل زمان- فرکانس با قدرت تفکیک بالا و همچنین توانایی استخراج کردن حالت های پایه سیگنال می باشد. این تبدیل از خانواده ی تبدیل های بازچینی شده است و رهیافتی می باشد که بر روی تبدیل فوریه زمان-کوتاه انجام شده است. به منظور نمایش قدرت تفکیک زمان- فرکانس حاصل از روش پیشنهادی، این تبدیل در دو مثال مصنوعی ایجاد شده در محیط Matlab با روش های STFT، RM و SST مقایسه شده است که در هر دو مثال مصنوعی نمایش زمان- فرکانس روش پیشنهادی مناسب تر از روش های دیگر می باشد. همچنین برای نشان دادن میزان فشرده سازی مناسب این روش از پارامتر بی نظمی رنی بدین منظور استفاده شده است که در این مقایسه نیز مقدار پارامتر رنی روش پیشنهادی کمتر از روش-های دیگر بدست آمده است که این موضوع نشان دهنده ی فشرده سازی زیاد این روش می باشد. همچنین در این پایان نامه برای شناسایی مخزن گازی توسط آنومالی سایه ی فرکانس پایین از تبدیل های همچون تبدیل فوریه زمان کوتاه، تبدیل بازچینی شده، تبدیل فشرده شده ی همزمان و روش پیشنهادی بر روی یک مقطع لرزه ای مربوطه به یکی از میادین گازی ایران صورت گرفته شده است. با مقایسه نتایج این روش ها با همدیگر به وضوح مشاهده خواهد شد که خروجی حاصل از روش پیشنهادی قدرت تفکیک بالاتری نسبت به روش های دیگر دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تبدیل های زمان- فرکانس #روش های بازچینی شده #سایه فرکانس پایین #سیگنال های لرزه ای. تبدیل LMSST.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)