پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
سیدسعید حسینی [پدیدآور اصلی]، حمید آقاجانی[استاد راهنما]، امین روشندل کاهو[استاد مشاور]
چکیده: امروزه شناسایی و اکتشاف گنبد های نمکی به منظور ذخیره مواد هیدروکربنی و اکتشاف منابع هیدروکربنی از اهمیت ویژه برخوردار است. از میان روش های ژئوفیزیکی روش لرزه نگاری بازتابی یکی از بهترین روش ها است که قابلیت شناسایی گنبد های نمکی را داراست، هر چند تعیین دقیق مرزهای گنبد های نمکی به دلیل میرایی شدید انرژی لرزه ای در نمک و تفاوت سرعت بالای انتشار موج در نمک نسبت به رسوبات در برگیرنده آن باعث شده است که شناسایی مستقیم گنبد های نمکی و تعیین مرز آن ها از روی داده های لرزه ای بازتابی کمی مشکل باشد. نشانگرهای لرزه ای به عنوان ابزاری برای استخراج ویژگی های داده های لرزه ای می تواند به تفسیر و شناسایی گنبد های نمکی و تعیین مرزهای آن کمک بسزایی کنند. با توجه به این که هر نشانگر به تنهایی دارای اطلاعات مجزایی است لذا ترکیب و تلفیق نشانگرها یکی از ابزارهایی است که می تواند اطلاعات جامعی از هدف مورد نظر در اختیار مفسر قرار دهد، بنابراین امروزه تکنولوژی ترکیب چند نشانگری با اهداف مختلف در لرزه شناسی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این پایان نامه، شناسایی گنبد های نمکی به وسیله روش برانبارش رنگی در داده های لرزه ای است. در ابتدا پنج نشانگر نمایش به صورت حجم داده، برش زمانی، خط گیرنده به منظور بررسی توانایی شناسایی گنبد نمکی توسط آن ها تست شده است. که نشانگر ها عبارتند از:تشابه، شباهت، دامنه لحظه ای،تک فرکانس، انرژی در ادامه سه نشانگر که نسبت به سایر نشانگرها به طور دقیق تری گنبد نمکی را نشان می دادند برای بر انبارش رنگی بر روی سه مقطع انتخاب شده اند(حجم داده، برش زمانی، خط گیرنده) که عبارتند از: نشانگر دامنه لحظه ای ، نشانگرتشابه ، نشانگر انرژی و در پایان تلاش شد تا با استفاده از روش بر انبارش رنگی گنبد نمکی شناسایی گردد. نتایج بدست آمده از اعمال بر انبارش رنگی بر روی داده ها بیان گر این است که این روش با دقت خوبی توانسته محدوده گنبد نمکی را مشخص نماید. سه حالت در نظر گرفته شده(نشانگر دامنه لحظه ای، نشانگر تشابه، نشانگر انرژی) برای رنگ های بر انبارش رنگی در تمامی مقطع ها به خوبی گنبد نمکی،لایه های اطراف گنبد نمکی و کف گنبد نمکی را نشان می دهد. البته می توان گفت که حالت اول(خط گیرنده) با وضوح بیشتری مرز گنبد نمکی را نشان داده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گنبد نمکی #داده های لرزه ای #نشانگر لرزه ای #برانبارش رنگی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)