پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
رضا محمدی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، مهدی نوروزی[استاد راهنما]
چکیده: روش کندن و پرکردن یکی از انواع روش های زیرزمینی استخراج مواد معدنی است. در این روش استخراج پس از استخراج ماده معدنی، حفره ایجاد شده با مواد پرکننده برای نگهداری و جلوگیری از تخریب کارگاه ها پر می شوند. روش کندن و پرکردن تونلی روشی است که در آن، تونل های کنارهم برای استخراج مواد معدنی حفر شده و پس از استخراج پر می شوند. شکل و اندازه کارگاه ها از اهمیت زیادی در بازیابی استخراجی مواد معدنی برخوردار است. شکل قوسی کارگاه تونلی باعث به جا ماندن ماده معدنی به صورت استخراج نشده بین دو کارگاه و از دست رفتن ماده معدنی می شود. کارگاه با شکل چهار گوش بیشترین بازیابی را در این روش دارد ولی از پایداری کمتری نسبت به کارگاه قوسی برخوردار است. همچنین شکل کارگاه های تونلی تاثیر بسزایی در پایداری آن ها دارد. مدل سازی عددی از جمله روش های مهم در بررسی پایداری فضا های زیرزمینی می باشد. در این پایان نامه با استفاده از نرم افزار FLAC3D شکل و اندازه کارگاه های استخراجی در معدن انگوران تعیین گردید. برای زون اکسید سولفید کارگاه با عرض 5 متر، ارتفاع 3/4 متر و مقطع مستطیلی تعیین گردید. برای زون سولفوره کارگاه با عرض 7 متر، ارتفاع 3/4 متر و مقطع مستطیلی تعیین گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش کندن و پرکردن #کندن و پرکردن تونلی #اندازه و شکل کارگاه #مدل سازی عددی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)