پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سید حامد حسینی طرقبهی [پدیدآور اصلی]، ابراهیم زمانی بیدختی[استاد راهنما]
چکیده: روش های صنعتی سازی ساختمان های مسکونی در سال های اخیر با توجه به افزایش جمعیت و مهاجرت به شهرها جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. یکی از نوین ترین روش های صنعتی ساخت سازه های ساختمانی، روشی موسوم به سیستم قالب تونلی می باشد. اگر چه بیشتر سازه های دارای قالب تونلی سازه هایی منظم ( در پلان و ارتفاع ) هستند، اما در این پایانامه سعی شده است اثرات نامنظمی جرمی در ارتفاع بر رفتار سازه های دارای سیستم قالب تونلی بررسی گردد. در این پژوهش ابتدا به تعریف این سیستم و معرفی روش های ساخت آن پرداخته شده است. سپس به کمک نرم افزار ETABS2016 به تحلیل و طراحی شش سازه 5، 10و 15 طبقه به دو صورت منظم و نامنظم جرمی پرداخته شده است. همچنین به کمک نرم افزار PERFORM3D به صحت سنجی مدل های مورد نظر و سپس تحلیل لرزه ای آنها به کمک روش تحلیل تاریخچه زمانی و سپس تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA) پرداخته شد. با ارائه منحنی های احتمالاتی شکنندگی و به کمک آیینامه HAZUS بررسی های بیشتر روی آسیب پذیری سازه های مورد نظر در دو حالت منظم و نامنظم انجام گرفت . در این ارزیابی پارامترهایی همچون ضریب رفتار، ضریب اضافه مقاومت، شکل پذیری و میانه شکنندگی بررسی شده است. در آخر به کمک منحنی ها و خروجی های حاصله، سطوح عملکردی و ضریب رفتار مناسب با درنظر گرفتن اثرات نامنظمی جرمی برای سازه قالب تونلی با نامنظمی در ارتفاع معرفی می شود. نتایج نشان داد که وجود نامنظمی باعث کاهش ضریب رفتار و ضریب شکل پذیری می شود. کاهش یا افزایش ارتفاع رابطه مستقیم با تغییرات دوره تناوب، سختی سازه و... دارد. بدین منظور که با افزایش ارتفاع در هر دو حالت منظم و نامنظم ضریب رفتار و ضریب شکل پذیری افزایش می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قالب تونلی #ضریب رفتار #ضریب شکل پذیری #تحلیل IDA #منحنی شکنندگی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)