پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
مائده صادقی [پدیدآور اصلی]، علی کیهانی [استاد راهنما]، ابوذرجعفری [استاد مشاور]
چکیده: سیستم دیوار باربر بتن مسلح از سیستم‌های ساختمانی متداول در اکثر نقاط جهان بوده، که در ایران نیز اخیرا به آن توجه زیادی شده است. عملکرد مناسب مشاهده شده از این نوع سازه‌ها در زلزله‌های گذشته، سبب استفاده گسترده‌تر از آن‌ها گردیده است. با توجه به کمبود اطلاعات در مورد نحوه عملکرد و رفتار اجزای سیستم دیوار باربر بتن مسلح در مقابل بارهای لرزه‌ای، به ویژه سیستم‌هایی با شکل‌پذیری بالا، بررسی رفتار لرزه‌ای این سازه‌ها با توجه به روند رو به افزایش استفاده از آن‌ها در ساخت و سازها، دارای اهمیت خاصی می‌باشد. از این رو، در این پژوهش به بررسی اثر افزایش ارتفاع بر روی پارامترهای لرزه‌ای سیستم دیوار باربر بتن مسلح با شکل‌پذیری بالا، به منظور تشخیص نقاط ضعف و قوت آن‌ها پرداخته شده است و با توجه به آن که در آیین‌نامه کاربرد این سیستم تا ارتفاع مشخص، مجاز شناخته شده، در این پژوهش به بررسی این پارامتر‌ها در ارتفاعی بیش از حد مجاز آیین‌نامه نیز، پرداخته شده است. برای دست‌یابی به این هدف، ساختمان‌هایی با سیستم دیوار باربر بتن مسلح با شکل‌پذیری بالا، در 4، 8، 12، 16 و 20 طبقه براساس ضوابط آیین‌نامه‌های ACI318-99 و ویرایش سوم استاندارد 2800 ایران با استفاده از نرم‌افزارETABS طراحی شده‌اند و پس از مدل‌سازی سه‌بعدی در نرم‌افزارPERFORM 3D ، تحلیل استاتیکی غیرخطی، بر اساس ضوابط دستورالعمل FEMA273 بر روی آن‌ها انجام شده و نمودار نیرو-‌تغییرمکان نسبی مرکز جرم بام برای هر یک از آن‌ها بدست آمده است. و با استفاده از روش پیشنهادی ATC19، ضریب رفتار مدل‌ها به همراه پارامترهای لرزه‌ای آنها از قبیل زمان تناوب، نسبت شکل‌پذیری، ضریب شکل‌پذیری و ضریب مقاومت محاسبه گردیده است. سپس تاثیر عامل ارتفاع، الگوی بارگذاری جانبی و الگوی بارگذاری ثقلی بر روی این پارامترها، بررسی شده است. بررسی ضریب رفتار و پارامترهای لرزه‌ای بدست آمده از مطالعات فوق، نشان می‌دهد که این پارامترها نسبت به تغییرات ارتفاع بسیار حساس بوده و با توجه به مقادیر بدست آمده برای ضریب رفتار در محدوده مجاز، آیین‌نامه‌های طراحی نمی‌توانند حاشیه اطمینان مورد نظر را تأمین نمایند. همچنین این سازه‌ها از سختی پیچش اندکی برخوردار بوده و طراحی آن ها تنها با اتکا بر روش‌های متداول، منجر به طراحی سازه‌ای غیرایمن خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم دیوار باربر بتن مسلح #شکل‌پذیری بالا #زمان تناوب #ضریب رفتار #نسبت شکل‌پذیری #ضریب شکل‌پذیری #ضریب رفتار #تحلیل استاتیکی غیرخطی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)